Melding om vedtak – Reguleringsplan Langbakken næringsområde

Averøy kommunestyret vedtok i møte 8. desember 2022 reguleringsplan Langbakken Næringsområde.

Vedtak (PDF, 2 MB)  

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 3 MB)   
Planbestemmelser (PDF, 267 kB)   
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)  
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)   
Konsekvensutredning - Friluftsliv (PDF, 3 MB)  
Konsekvensutredning - Kulturminner og kulturmiljø (PDF, 3 MB)   
Konsekvensutredning - Landskap (PDF, 2 MB)   
Konsekvensutredning - Naturmangfold (PDF, 3 MB) 
Trafikknotat (PDF, 488 kB)  

Plandokumenter vil også bli gjort tilgjengelig i kommunens planregister i GeoInnsyn.

Berørte grunneiere og offentlige myndigheter er blitt tilskrevet.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring/ mottak av melding om vedtak.