Planer og rapporter

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2024-2029

Kommunestyret vedtok i møte den 30.10.2023 Målsetting for forvaltning av hjort, rådyr og elg i Averøy 2024-2029:

Målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2024-2029  
Hjemmel: §3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Hjort:  
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år.  
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk.

Rådyr:  
En redusering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 60 påkjørsler pr år.  
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.

Elg:  
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.   
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, rådyr og elg, Averøy kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 30.10.2023 Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune. Vedtaket gjelder fra og med 14.mars 2024:

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, rådyr og elg, Averøy kommune, Møre og Romsdal  
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 30.10.2023 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt  
og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.  

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort, rådyr og elg i Averøy kommune.  

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:  
Hjort: 900 dekar i hele kommunen.  
Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.  
Elg: 32 000 dekar i hele kommunen.  

§ 3. Denne forskrift trer i kraft fra og med 14.mars 2024 og samtidig oppheves forskrift 14.mars 2022 nr. 393 om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

Rapport fra storviltjakta 2023

291 hjorter og 137 rådyr ble skutt under storviltjakta i Averøy i 2023.

Rapporten “Storviltjakta Averøy kommune 2023” (PDF, 911 kB)

Rapporter om påkjørsler og ettersøk av vilt i Averøy kommune

Irregulær avgang av vilt

Oversikt over trafikkdrept vilt i Averøy i perioden 2008-2021 (PDF, 529 kB)

Bruk av drone med varmesøkende kamera som metode for å finne rådyrkalver i eng før slått

Målet med prosjektet er å finne mer effektive og rasjonelle metoder for å finne og redde flere rådyrkalver fra å bli slått ihjel eller lemlestet av slåmaskiner ved slått av gras. Prosjektet har som formål å teste ut drone med varmesøkende kamera som metode for å finne rådyrkalver som trykker i graset like før grasslått på 1.slått (juni måned).

Averøy kommune fikk i 2019 finansiert prosjektet med et tilskudd på 83000 kr fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet har pågått over to år og har vært vellykket. Prosjektrapporten (PDF, 5 MB) er nå ferdig.

Resultater fra Bedre Rådyrjakt - prosjektet

Tallene fra Averøy kommune i sluttrapporten (2015) (PDF, 186 kB)  

Masteroppgave om hjort og rådyr i Averøy 

Åsa Fredly skrev i 2006 masteroppgave på universitetet for miljø- og biovitenskap om forholdet mellom hjort og rådyr i Averøy. Oppgaven inneholder bl.a. forskjeller og likheter i områdebruk, vomanalyser som viser hvilken mat artene foretrekker, konkurranse artene imellom.

Masteroppgaven  "Sympatriske bestander av hjort og rådyr, valg av habitat og høstbeite"  (PDF, 5 MB)

Artikkelliste