Planer og rapporter


Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023

Kommunestyret vedtok i møte den 30.10.2017 målsetting for forvaltning av hjort, rådyr og elg i Averøy.

Hjort:
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år.
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk.

Rådyr:
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 påkjørsler pr år.
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.

Elg:
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 14.03.2022 Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune.

Averøy kommunestyres vedtak:
1. Averøy kommune vedtar vedlagte «Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal».
Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 14.03.2022 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.

§2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:
Hjort: Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende nord for KV4206 Kristvikveien, KV4205 Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 900 dekar.
Vald med mer enn 50% av tellende areal beliggende sør for KV4206 Kristvikveien, KV4205 Strømsvågveien, KV4204 Hjelsetveien og KV1409 Hasløyseterveien: 300 dekar.

Rådyr: 150 dekar.

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 27. september 2021 nr. 2933 Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

2. Hvis målsettingen om «En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr. år» er oppnådd innen utgangen av 2023, vil minstearealet bli vurdert forhøyet igjen.

Vedtaket i Averøy kommunestyre (PDF, 192 kB)

Lovdata


Rapport fra storviltjakta 2022

308 hjorter og 145 rådyr ble skutt under storviltjakta i Averøy i 2022.

 

Rapporter om påkjørsler og ettersøk av vilt i Averøy kommune


Irregulær avgang av vilt


Bruk av drone med varmesøkende kamera som metode for å finne rådyrkalver i eng før slått

Målet med prosjektet er å finne mer effektive og rasjonelle metoder for å finne og redde flere rådyrkalver fra å bli slått ihjel eller lemlestet av slåmaskiner ved slått av gras. Prosjektet har som formål å teste ut drone med varmesøkende kamera som metode for å finne rådyrkalver som trykker i graset like før grasslått på 1.slått (juni måned).

Averøy kommune fikk i 2019 finansiert prosjektet med et tilskudd på 83000 kr fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet har pågått over to år og har vært vellykket. Prosjektrapporten (PDF, 5 MB) er nå ferdig.


Resultater fra Bedre Rådyrjakt - prosjektet

Masteroppgave om hjort og rådyr i Averøy 

Åsa Fredly skrev i 2006 masteroppgave på universitetet for miljø- og biovitenskap om forholdet mellom hjort og rådyr i Averøy. Oppgaven inneholder bl.a. forskjeller og likheter i områdebruk, vomanalyser som viser hvilken mat artene foretrekker, konkurranse artene imellom.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy