Håndtering av bygg- og anleggsavfall

Materialer i gamle bygg kan inneholde stoffer som er skadelige for miljø og helse. For å hindre at disse spres, stiller myndighetene krav til håndtering av byggavfall. Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres.


Avfallsplan og sluttrapport

Det må utarbeide en avfallsplan før igangsettelse, dersom:

 • Nybygget har bruksareal (BRA) på over 300 kvadratmeter
 • Rehabilitering eller riving berører del av en bygning på over 100 kvadratmeter BRA
 • Oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall

Vær spesielt oppmerksom på TEK17 § 9-8 som setter krav til at minimum 60 vektprosent av avfallet skal sorteres ute på anleggsplass (altså ikke sentralsortering hos avfallsmottaker).

Etter at tiltaket er fullført, må du sende oss en sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er levert av de ulike avfallstypene. Send sluttrapporten sammen med søknad om ferdigattest.

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.

Dette kan være

 • Kvitteringer fra avfallsmottak
 • Deklarasjonsskjema for farlig avfall
 • Egenerklæring for hvordan avfallet er håndtert og hvor du planlegger å levere det. Dersom du for eksempel har solgt takstein eller treverk, eller en maler eller elektriker har tatt med rester av maling eller EE-avfall for levering til sitt mottak 
   

Veiledning for avfallshåndtering på DIBK.no

Blanketter for sluttrapport med avfallsplan er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet.

Avfallsplanen skal ikke sendes inn for behandling, men være utarbeidet og tilgjengelig for innsyn.

Miljøsaneringsbeskrivelse

Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller riving av eksisterende byggverk dersom

 • Arbeidene berører en del av en bygning på over 100 kvadratmeter BRA
 • Oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall

Prosjektering og utførelse av miljøsanering må være ansvarsbelagt før kommunen kan gi tillatelse. Les mer om miljøsanering i Byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 12.

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal utformes som en egen rapport, som minimum må gi opplysningene som er gitt i TEK17, § 9-7 3. ledd, som er følgende:

 • Hvem kartleggingen er utført av
 • Dato for kartleggingen
 • Byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
 • Resultat av representative materialprøver og analyser
 • Forekomsten og mengden av farlig avfall, delt inn i avfallstyper
 • Plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
 • Hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert
 • Hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
 • Hvor det farlige avfallet er planlagt levert
 • En tabell over alle funn av farlig avfall

Veiledning for avfallshåndtering i byggesaker finner du hos Direktoratet for byggkvalitet under avfall- og miljøsanering