Lage avkjørsel

Avkjørsel fra kommunal vei 

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det. 

Når det skal bygges en avkjørsel fra kommunal vei, er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes på og lands veien er ivaretatt. På bakgrunn av dette stilles en rekke tekniske krav for slike avkjørsel, med lovhjemmel i veglova §§ 40 og 43. 

Kravene som stilles til avkjørsler fra kommunale veier er: 

  • Avkjørsel fra kommunal vei skal bygges slik at trafikksikkerheten til alle som ferdes langs veien blir ivaretatt 
  • Det må etableres muligheter til å sin på egen grunn slik at rygging ut på offentlig vei unngås 
  • Det stilles krav til frisikt, svingradius og lengdeprofil på privat adkomstvei 
  • Avkjørselen skal opparbeides etter Statens vegvesen sine vegnormaler, og oppfylle krav til avkjørsel etter veglovens § 43

Slik søker du 

Søknad må vedlegges en situasjonsplan som viser bygninger, plassering av avkjørsel med tilknytning til offentlig vei, siktlinjer, snumuligheter og eventuell biloppstillingsplass. 

Avkjørsel fra fylkesvei og riksvei 

Skal du opprette ny avkjørsel eller gjøre permanente endringer i en avkjørsel fra fylkesvei eller riksvei kan du benytte digital løsning gjennom Statens Vegvesen sine nettsider her.