Tegninger

Plan-, snitt og fasadetegninger 

Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger som du legger ved søknaden bør være i målestokk 1:100. For større bygg kan de være i målestokk 1:200. Valgt målestokk skal oppgis på tegningen. 

Tegningene skal være fagmessig utført i målestokk, de skal være målsatt og de må gi et korrekt bilde av bygningen. Hvilke krav som stilles til tegninger finner du i faglig litteratur, eller i Norsk Standard. 

Det kan også være behov for flere tegninger, som for eksempel terrengprofiler og perspektivtegninger. 

Når tiltakene gjelder fasadeendring, tilbygg, påbygg eller innvendig endring må du også vise eksisterende forhold. Endringene bør være synliggjort, for eksempel med en rød linje der det er tydelig hva endringene gjelder. 

Plantegninger 

Plantegninger skal vise 

 • Arealet på det som søkes oppført (nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg) eller endret areal i eksisterende bygg
 • Alle etasjer med etasjenummer
 • Målsetting
 • Yttervegger med riktig tykkelse
 • Planløsning med rombetegnelser

Hvis plantegninger gjelder endring av eksisterende bygg skal det markeres tydelig hva som er nytt.

Fasadetegninger 

Fasadetegninger skal vise 

 • Tiltaket i sin helhet
 • Bygningens eksteriørkarakter og materialvalg
 • Ved nybygg og tilbygg skal terrenglinjer av eksisterende og framtidig planert terreng vises
 • Ved tilbygg og påbygg skal alle fasader der endringen er synlig vises
 • Forskjellen mellom eksisterende og framtidig planert terreng må tydelig framgå, og terrenglinjene skal ha høydeangivelse etter kotene på kartet og vises fram til skjæringspunktet mellom eksisterende og framtidig planert terreng. Eiendomsgrense skal også vises der tiltaket/terrengendringene ligger nært grense.

Hvis fasadeendring gjelder endring av eksisterende bygg skal det markeres tydelig hva som er nytt

Snittegninger 

Snittegninger skal vise: 

 • Fri innvendig høyde for hver etasje
 • Yttervegger og tak med riktig tykkelse
 • Takvinkel med angitt helningsgrad
 • Møne- og gesimshøyde inkl. taktekking
 • Beregnet gjennomsnittlig terrengnivå på ferdig planert terreng
 • Kotehøyde med høydeplassering i meter over havet

Hvis snittegninger gjelder endring av eksisterende bygg skal det markeres tydelig hva som er nytt

Terrengprofiltegning

Dersom fasade- eller snittegningen ikke i tilstrekkelig grad viser tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse, naboeiendom, vei og lignende, bør det vedlegges en terrengprofil. 

Perspektivtegning 

Perspektivtegninger kan i noen saker være et godt supplement for å illustrere hvordan det som skal bygges vil se ut. 

Se veileder på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin hjemmeside om tegninger her