Meld ferdig tiltak

Tiltak kan ikke tas i bruk før du har fått ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

Ferdigattest og brukstillatelse for søknadspliktige tiltak 

En ferdigattest markerer slutten på byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at nødvendig kontroll er utført der det er krav om dette. 

En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. Eksempel på dette er hvor opparbeiding av utearealer må vente til våren, eller der det er gitt tillatelse til flere boliger i ett vedtak, hvor boligene ferdigstilles suksessivt. Loven åpner derfor for at det kan gis midlertidig brukstillatelse, men kommunen skal i brukstillatelsen stille krav om ferdigstillelse ved at det skal fremgå hvilke arbeider som gjenstår og frist for ferdigstillelse. 

Ferdigattest har betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen, og vil gi grunnlag for fullstendige kart og fremtidige situasjonsplaner. 

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker. I saker med ansvarlig foretak er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker er det tiltakshaver som søker om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

Ved tiltak om krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden: 

  • Sluttrapport for avfall der dette er aktuelt 
  • Gjennomføringsplan
  • Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen må det vedlegges oppdatert situasjonsplan og tegninger og dokumentasjon om endringen. 

Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier. 

Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. 

Alle søknadspliktige tiltak skal i utgangspunktet avsluttes med ferdigattest, med følgende unntak: 

  • Opprettelse og endring av ny grunneiendom 
  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold 
  • Skilt- og reklameinnretninger der tillatelse er gitt for et bestemt tidsrom 

Skjema for søknad om ferdigattest finner du her. 

Meld ferdige tiltak 

Du trenger ikke ferdigattest for tiltak unntatt fra søknadsbehandling, men du skal melde fra til kommunen når bygget er ferdig. 

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart og registrere i matrikkelen (offentlig register for bygninger) med oppgitte bruksareal.

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet «melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt». 

Meldeskjema finner du på direktoratets hjemmesider her. (PDF). 

For å bekrefte at tiltaket ikke er søknadspliktig ber vi om å vedlegge: 

  • Enkelt kart som viser tiltakets plassering og avstand til nabogrense 
  • Tegning eller bilde som viser tiltaket og mål på tiltaket. Husk å oppgi møne- og gesimshøyde. 

 

Ferdigattest i gamle saker 

Det er ikke lengre mulig å få ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. Dette følger av plan- og bygningsloven § 21-10 femte ledd. 

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

  • ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller
  • kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan benyttes.

Dette vil være avhengig av omfanget og kompleksiteten av det arbeidet som gjensto da brukstillatelsen ble gitt. Dersom det ikke er mulig å få tak i de foretakene som hadde ansvarsrett i byggesaken, må et eller flere andre foretak ta over ansvaret. Kommunen kan pålegge uavhengig kontroll av arbeidet der vi anser det som nødvendig.

Egenerklæring fra tiltakshaver er for eksempel tilstrekkelig der de gjenstående arbeidene i seg selv ikke ville vært ansvarsbelagt.

Dersom det ikke er blitt gitt midlertidig brukstillatelse må ansvarlige foretak gå god for arbeidet; enten de som fikk ansvarsrett i byggesaken, eller nye foretak som tar over ansvaret. Uavhengig kontroll av utført arbeid kan ofte være aktuelt i slike tilfeller.