Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Kommunen er pålagt å drive tilsyn og ulovlighetsoppfølging (Plan- og bygningsloven §§ 25 og 32) og kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.


Tilsyn

Kommunen skal kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket. Dette skal skje gjennom en stikkprøvekontroll, i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Tilsynet kan bestå i alt fra en dokumentkontroll til oppmøte og fysisk kontroll på byggeplassen. Ett tilsyn blir stort sett varslet på forhånd og de avsluttes med en skriftlig rapport.

Ulovlighetsoppfølging

Kommunen som plan- og bygningsmyndighet er pliktig til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som kommunen er gjort oppmerksom på, enten gjennom eget tilsyn eller gjennom tips fra publikum. Unntaket er forhold av bagatellmessig art.

Ulovlighetsoppfølgingen kan bestå i pålegg om retting av ulovlige forhold, pålegg om stans av arbeider og overtredelsesgebyrer. Pålegg kan suppleres med ved tvangsmulkt i form av engangsbeløp og/eller dagmulkt for å sikre at pålegg etterkommes.

Kontaktinformasjon

Dordi Smenes
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 18 61 35
Berit Merete Sevaldsen
Jurist - byggesak
E-post
Telefon 94 18 61 39

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy