Jakttider, fellingsavgift og viltfond

Miljødirektoratet har fastsatt jakttider i forskrift gjeldende fra 1.april 2017 tom 31.03.2022. 


Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 

Jakttid på de vanligste viltartene:

 • Hjort :                          01.09. – 23.12.
 • Rådyrbukk:                 10.08. – 23.12.
 • Rådyr (kalv og geit):  25.09. – 23.12.
 • Grågås                        10.08. – 23.12.
 • Kanadagås:                10.08. - 23.12.


Jakttider små rovdyr:

 • Mink:          hele året
 • Rødrev:     15.07 – 15.04 (150 kr i skuddpremie på rødrev.)
 • Grevling:    21.08 – 31.01
 • Mår:           01.11 – 15.03
 • Røyskatt:   21.08 – 15.03


Dager med jaktforbud:

 • fom 24.12 tom 31.12
 • langfredag
 • påskeaften
 • 1. påskedag


Fellingsavgift:

Miljødirektoratet fastsetter maksimumsnivå på felleingsavgifter på hjort, elg og villrein. Averøy kommune har vedtatt å følge maksimumssatsene. Fellingsavgiften betales til kommunens viltfond ut i fra hva som er skutt.

Satsene for 2018 er:

 • Hjort voksen   411 kr
 • Hjort kalv        249 kr


Viltfondet:

Alle kommuner som har åpnet for jakt på elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Inntektene til kommunale viltfond er den offentlige fellingsavgiften for elg og hjort og fondets årlige avkastning.

Viltfondsmidler kan brukes til:

 • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i kommunen og nabokommuner. Dette skal skje gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen.
 • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
 • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.


Viltfondsmidler kan ikke brukes til:

 • Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.).
 • Å erstatte skader voldt av vilt.
 • Skuddpremier.

Viltfondet i Averøy kommune brukes i all hovedsak til ettersøk av påkjørt og skadet vilt, tilskudd til storvaldene og å arrangere jegermøte.

Inntektene til viltfondet i Averøy er fellingsavgift på hjort på ca 80 000 kr, en årlig overføring over kommunebudsjettet til viltfondet (kr 225 000 for 2018) og refusjon fra Miljødirektoratet for uttak av CWD-prøver (5250 kr i 2017).

Regnskap for viltfondet for 2017 finner du i Rapport om påkjørsler og ettersøk av vilt i Averøy kommune 2017  (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy