Bygge nærmere enn 4 meter fra byggegrense

Hvis ikke annet er fastsatt i reguleringsplan skal byggverk plasseres minst 4 meter fra grense til nabo. Dette gjelder også vesentlige terrengendringer, større støttemurer og lignende. For bygg over 8 meter skal avstanden til nabogrense være minimum byggverkets halve høyde. 

Om du ønsker å bygge nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha en særskilt naboerklæring med skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4. 

Kommunen kan godkjenne plassering av mindre tiltak nærmere nabogrense enn 4 meter etter en konkret vurdering. 

Merk også at avstandsbestemmelsen ikke gjelder for en rekke mindre tiltak som ikke er søknadspliktige, eller mindre frittliggende bygg som kan plasseres 1 meter fra nabogrense.