Nabovarsel

Det er krav til nabovarsling dersom du skal utføre søknadspliktige byggetiltak. Naboer og gjenboere skal varsler før søknad om tiltak og søknad om dispensasjon sendes kommunen, og få en mulighet til å uttale seg. 

En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på. Gjenboereiendommer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, parkeringsplass, lekeplass, friareal og lignende. 

Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsler. Dersom det er registrert flere eiere, skal alle varsles. 

Andre som blir direkte berørt av tiltaket kan også ha krav på nabovarsel. Dette kan blant annet være på grunn av støy fra tiltaket eller at det endrer trafikale forhold. 

Gjelder søknaden riving skal søkeren varsle og dokumentere at de som eventuelt har pengeheftelser i eiendommen er varslet om søknaden. 

Her kan du bestille naboliste fra kommunen. 

Nabovarsel kan gis på fire måter

 • Personlig overlevering: Leverer du nabovarselet på døra, kan naboen signere med en gang på at de har mottatt varselet. Har ikke naboen innvendinger, kan de samtidig signere på at de samtykker til byggeplanene. 
 • Sende på e-post eller sms: Varselet vil kun være gyldig hvis mottaker bekrefter at varselet er mottatt, automatisk svar holder ikke. 
 • Sende rekommandert: Svarfristen begynner å løpe fra datoen på kvitteringen. Naboen trenger ikke svare. Husk å få kvittering for hvem du har varslet. 
 • Sende digitalt via Altinn: Svarfristen begynner å løpe fra den datoen du sender varselet. Naboene trenger ikke svare, og søknad kan vedlegges kvittering på at du har sendt varselet via Altinn. 

Hva skal et nabovarsel inneholde? 

 • Fyll ut skjemaet «nabovarsel» som du finner under søknad og skjema til byggesaken på www.dibk.no
 • Beskriv hva du har tenkt å gjøre 
 • Legg ved målsatte tegninger i målestokk
 • Legg ved en situasjonsplan med tiltaket tegnet inn 
 • Dersom du søker om dispensasjon må du legge ved denne
 • Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarslet er sendt og de har fått nødvendig dokumentasjon 

Skjemaet «nabovarsel» sendes til naboene, mens skjema "opplysninger gitt i nabovarsel» og «kvittering for nabovarsel» sendes til kommunen sammen med søknaden. 

Du trenger ikke varsle om mindre endringer 

Hovedregelen er at du alltid skal varsle om byggearbeider. Du trenger likevel ikke varsle når naboene i liten grad blir berørt. Dette kan gjelde for eksempel: 

 • Når du kun skal gjøre innvendige arbeider 
 • Når det er store avstander til nærmeste nabo 
 • Når du skal gjennomføre mindre utvendige tiltak som naboen ikke kan se fra sin eiendom 

Hvor lenge er nabovarsel gyldig? 

Nabovarslingen er gyldig i ett år. Dersom søknaden ikke er sendt til kommunen innen etter år etter varslingen, må du varsle på nytt. 

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin hjemmeside om nabovarsel og hent nødvendige skjemaer.