Unntak fra tekniske krav (TEK17) - eksisterende bygg

Det er ikke alltid dagens tekniske krav til byggverk lar seg tilpasse eksisterende byggverk på en fornuftig og regningssvarende måte. Denne problemstillingen blir mer og mer aktuell jo eldre byggene blir. Kravene i byggteknisk forskrift har endret seg betydelig over tid, og for eldre bygninger det det store forskjeller i opprinnelige kvalitetskrav og de kravene som stilles i dag. 

Det følger av plan- og bygningsloven skal tiltak på eksisterende byggverk prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. 

Det betyr at de samme kravene i utgangspunktet gjelder både for nye tiltak og for tiltak på eksisterende byggverk. 

Forarbeidene til loven angir at kravene gjelder så langt de er «relevante». Kravene som kan settes må dermed, som hovedregel, begrenses til å omfatte de deler av byggverket som tiltaket gjelder. Det betyr at dersom det settes i gang byggetiltak på deler av bygget, vil det ikke kunne settes krav til de deler av byggverket som ikke direkte er berørt av endringene. Det må være en logisk sammenheng mellom kravene og tiltaket for at disse skal komme til anvendelse. Oppgradering av enkelte bygningsdeler behøver ikke oppfylle krav som retter seg mot en kvalitet av bygget som helhet, så lenge oppgraderingen ikke gjelder hele bygget, eller effekten for bygget som helhet blir liten. 

Unntak fra tekniske krav (TEK17)

Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring, ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav. 

Du kan søke om unntak fra tekniske krav (TEK17) dersom du finner at kravet er relevant, og du ikke kan oppfylle dette kravet i ditt byggeprosjekt. 

Kommunen kan gi unntak fra tekniske krav, dersom vi vurderer at dette er forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø. Ved vurderingen skal kommunen legge vekt på byggverkets alder, formell vernestatus, bygningens type, formål og plassering, varigheten av tiltaket og nåværende tekniske tilstand. Videre skal det legges vekt på forhold som kan redusere negative konsekvenser ved at det gis unntak, samt hvilke fordeler som oppnås med tiltaket. 

Begrunnelsen for å gi unntak fra kravene er at eldre bygninger fortsatt skal kunne anvendes på en hensiktsmessig måte i stedet for å forfalle. Mindre bygningsmessige endringer skal kunne tillates, slik at også bevaringsverdige bygninger kan brukes til sitt formål. 

Hvordan søke om unntak fra tekniske krav (TEK17)? 

Det er søker som har ansvaret for å identifisere og avgrense tiltaket, fastsette hvilke krav som gjelder og om vilkårene for unntak er oppfylt. Søker må legge frem nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om vilkårene for unntak er oppfylt. Dette innebærer: 

  • Redegjøre for de arbeider som planlegges gjennomført 
  • Avgrense arbeidene i forhold til type tiltak (tilbygg, påbygg, bruksendring og så videre) 
  • Redegjøre for hvilke krav i TEK17 som ikke blir oppfylt, og som det søkes unntak fra, med henvisning til lovens paragrafer. Husk at det kun er relevante krav det skal søkes unntak fra. 
  • Redegjøre for avviket; hvor stort er avviket i forhold til kravet? 
  • Redegjøre for hvorfor kravene ikke kan oppfylles
  • Redegjøre for unntakets forsvarlighet 

Merk at dersom det søkes om unntak fra flere tekniske krav skal hvert unntak vurderes separat, og det skal argumenters for hvert unntak for seg. 

Merk at vurdering av unntak fra tekniske krav er gebyrbelagt etter kommunens gebyrregulativ. Kommunens gebyrregulativ finner du her.  

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har utarbeidet nyttig informasjon, sjekkliste og eksempler på unntak fra tekniske krav. Dokumentet anbefales å benytte ved prosjektering av tiltak i eksisterende bygg. Dokumentet finner du på NKFs hjemmeside