Behandlingstid

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Kommunens behandlingstid 

2 uker 

 • Forhåndskonferanser 

Forhåndskonferanser har i utgangspunktet to ukers behandlingstid, men i perioder med mange saker kan behandlingstiden være lengre. 

3 uker 

 • Igangsettingstillatelse 
 • Midlertidig brukstillatelse 
 • Ferdigattest 
 • Byggesøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd er oppfylt 
 • Endringssøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd er oppfylt 

Vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd: 

 • Søknad med ansvarsrett der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.
 • Søknad uten ansvarsrett der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.

12 uker

 • Rammetillatelser
 • Byggesøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd ikke er oppfylt 
 • Endringssøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd ikke er oppfylt

Eksempler på saker der vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd ikke er oppfylt: 

 • Saker som krever søknad om dispensasjon 
 • Saker som krever søknad om unntak fra tekniske krav 
 • Saker der det foreligger merknader fra nabo 

Behandlingstid for klagebehandling 

Les mer om tidsfrist for klagesaksbehandling 

Hvordan beregnes behandlingstiden? 

Behandlingstiden regnes i utgangspunktet fra vi mottar søknaden, dersom den er komplett. Ved mindre mangler regnes ikke tiden du bruker på å komplettere søknaden med i behandlingstiden. Dersom manglene er avgjørende for vår vurdering av søknaden, blir behandlingstiden beregnet fra den datoen vi mottar denne dokumentasjonen og søknaden er komplett. 

Hva skjer hvis kommunen ikke overholder behandlingsfristen?

Ved byggesøknader med 3-ukers saksbehandlingsfrist anses tillatelsen som gitt hvis vi ikke har behandlet en komplett søknad innen fristen. Dette innebærer at tiltaket kan igangsettes, men vi gjør oppmerksom på at dette er på eget ansvar, da du fremdeles kan få mangelbrev eller avslag. 

Ved byggesøknader med 12-ukers frist reduseres gebyret hvis vi ikke har behandlet en komplett søknad innen fristen. Gebyret reduseres med 25 prosent av det totale gebyret per påbegynte uke over fristen.

Dersom ferdigattest ikke er gitt innen tre uker, kan bygningen tas i bruk.