Klage på vedtak i byggesak

Her finner du informasjon om å klage på vedtak i byggesak. 

Klagefrist

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

 • Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket
 • For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandle klagen.  
Se forvaltningslovens bestemmelser om å klage på vedtak etter fristen.

Hvem kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

 • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg
 • For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderer vi i hvert enkelt tilfelle.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller e-post.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

 • Det må komme klart frem at det er en klage
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder
 • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret
 • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).

Hvor sendes klagen?

Klagen kan leveres oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

 • Postadresse: Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
 • Besøksadresse: Servicekontoret Bruvollveien 4, AVERØY
 • E-postadresse: post@averoy.kommune.no 

Videre saksbehandling

 • Etter at klagen er mottatt vil saksbehandler behandle klagen administrativt.
 • Klagen blir deretter sendt til Forvaltningsutvalget med en innstilling til vedtak.
 • Forvaltningsutvalget vedtar om klagen skal tas til følge eller ikke.
 • Om forvaltningsutvalget ikke tar klagen til følge, sendes den til Statsforvalteren for endelig behandling. Statsforvalteren kan stadfeste, oppheve eller omgjøre kommunens vedtak.
 • Ankeinstans for regionale myndigheters vedtak er Sivilombudet.

Kommunens frister

I henhold til byggesaksforskriften § 7-1 har kommunen følgende frister ved klagebehandling i byggesaker:

 • Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 
 • Klagesaker skal avgjøres av klageinstansen innen 12 uker. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 
 • I klagesak der det er gitt utsatt iverksetting med hjemmel i forvaltningsloven § 42, skal klagen behandles av klageinstansen innen 6 uker. Dette gjelder uansett om det er kommunen eller klageinstansen som har besluttet utsatt iverksetting. 

Kan tiltaket igangsettes selv om det er innsendt klage?

Selv om det er innsendt klage, kan omsøkt tiltak vanligvis igangsettes. Dersom du mener at tiltaket må vente til klagen er avgjort, kan du i klagen be om "oppsettende virkning" av vedtaket. Kommunen bestemmer om oppsettende virkning skal gis. 

Saksdokumenter og veiledning

Med de begrensinger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19 har du rett til å se dokumentene i din sak. Saksdokumentene finner du i vår web-innsynsløsning «Innsyn».   
Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Du må da ta kontakt med kommunens servicekontor

Du kan henvende deg til kommunen og få nærmere veiledning om klagerett samt saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter innenfor vårt saksområde. 

Sakskostnader hvis klagen blir tatt til følge

Hvis vedtaket blir endret som følge av klagen din, kan du kreve at kommunen dekker eventuelle vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Omkostningene ved klagen blir dekket etter bestemmelsene i forvaltningslovens § 36. 
Kravet må sende senest tre uker etter at du har mottatt det nye vedtaket. 

Kravet må inneholde:

 • Informasjon om timeantall, dato for arbeidet og timepris
 • En generell beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvorfor dette har vært nødvendig og relevant for utfallet av klagesaken