Grensejustering

For å gjøre en eiendomsgrense mer hensiktsmessig kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommer. Det kan enten gjøres ved grensejustering (innenfor 5 % av den minste involverte eiendommen) eller arealoverføring ved areal som overstiger 5 %.

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer (ensidig eller tosidig). Grensejustering er ment kun for små arealer for å rette ut eller få et bedre grenseforløp mellom to eiendommer, og ikke for å overføre areal.

Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, men rekvirent (eierne) må fylle ut skjemaet «Rekvisisjon av oppmålingsforretning» og sende dette til kommunen. Kommunen vil deretter vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Hvis kriteriene for grensejustering ikke er oppfylt må du søke om arealoverføring.

Kriterier og vilkår

Kriterier for grensejustering (Matrikkelloven § 16 og Matrikkelforskriften § 34)

 • Arealet på de involverte eiendommene må ikke endres mer en 5% som følge av grensejusteringen. Den minste av eiendommene legger dermed føringer for hvor stort arealet kan være.
 • En grensejustering kan maksimalt utgjøre 500 m2, selv om dette skulle utgjøre mindre enn 5 % av en eiendom.
 • Hvis det gjennomføres flere grensejusteringer på en og samme eiendom, legges tidligere grensejusteringer inn som en del av beregningsgrunnlaget. Dette gjelder grensejusteringer gjennomført etter 01.01.2010. Hvis totalen overstiger 5 % må saken gjennomføres som en «Arealoverføring».
 • Hvis begge eiendommene både får og avgir areal til hverandre, kan ingen av eiendommene avgi eller motta mer enn 20 % av sitt totale areal.
 • Verdien av arealene som overføres kan ikke overstige folketrygdens grunnbeløp (1G) for noen av eiendommene
 • Arealene som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (For eksempel vei og bolig) krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.
 • Erverv av eiendom ved grensejustering må vurderes i forhold til konsesjonsloven.

Mer om grensejustering og arealoverføring på nettsiden til Kartverket

Lover og forskrifter

Søknad/skjema

Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftlig på godkjent søknadsskjema:

Ved rekvisjonen skal det vedlegges et kart som tydelig viser hvilke eiendomsgrenser som ønskes grensejustert. Ønsket grensejustering skal tegnes inn og målsettes. Søknaden skal inneholde opplysninger om:

 • Eier- og festeforhold
 • Hva det søkes om
 • Hvor stort areal som ønskes grensejustert
 • Eventuell annen informasjon som er relevant for saken

Levering av søknaden

Søknaden kan leveres oss pr. post, ved oppmøte eller på e-post.

 • Postadresse: Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
 • Besøksadresse: Servicekontoret, Bruvollveien 4, AVERØY
 • E-postadresse: post@averoy.kommune.no

Saksbehandling

Når «Rekvisisjon for oppmålingsforretning» er mottatt av kommunen vil søknaden bli gjennomgått og vurdert om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Hvis grensejustering kan gjennomføres, varsler Oppmålingsavdelingen berørte parter om oppmåling. Varselet sendes ut ca. 2 uker før oppmålingsforretningen skal gjennomføres. Oppmålingsavdelingen merker, måler, beregner og legger inn grensene i matrikkelen. Når de nye eiendomsgrensene er registrert, mottar søker faktura og matrikkelbrev

Saksbehandlingstid for Oppmålingsforretning er inntil 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Klage

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. De som avgjørelsen har betydning for, kan klage. Det sender skriftlig klage til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen tas til følge.

Hva koster det?

Oppmåling faktureres etter gjeldende gebyrregulativ