Arealoverføring

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan det søkes om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene. Det kan enten gjøres ved grensejustering (innenfor 5 % av den minste involverte eiendommen) eller arealoverføring ved areal som overstiger 5 %.

Arealoverføring er en større justering av grensen mellom to eiendommer. Arealoverføring krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Hvis søknaden godkjennes blir saken sendt videre til Oppmålingsavdelingen for videre gjennomføring. Før en godkjent arealoverføring kan gjennomføres må det ryddes opp i eventuelle pengeheftelser og urådigheter som berører eiendommen som skal avgi areal. Oppmålingsavdelingen vil informere om dette. Når alle nødvendige ting er ordnet vil Oppmålingsavdelingen innkalle partene til en oppmålingsforretning ute på stedet.

Hvem kan søke om arealoverføring?

For å søke må du være registrert hjemmelshaver på en av de involverte eiendommene. Søknaden må signeres av alle hjemmelshavere på både avgivende og mottakende eiendom.

Kriterier for arealoverføring

Det må foreligge tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven for å gjennomføre arealoverføring. Videre må det også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet. Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt  
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Arealoverføring er i praksis en fradeling, overskjøting og sammenslåing samlet i en sak. Det opprettes derfor ikke noe nytt bruksnummer på arealet. Kriteriene for gjennomføring er noe forskjellig ut fra eierforholdene på de involverte eiendommene. 

Mer om grensejustering og arealoverføring på nettsiden til Kartverket

Lover

Slik søker du

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

  • Godkjenning av arealoverføringen
  • Oppmålingsforretning. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret

Du kan bestille begge tjenestene samtidig eller bestille de hver for seg. Dersom søknaden avviker fra kommuneplanen eller reguleringsplanen må det også søke om dispensasjon eller reguleringsendring.

Før du setter i gang med å søke må du skaffe deg situasjonskart samt en oversikt over berørte naboer (naboliste). Tegn inn forslaget til nye eiendomsgrenser. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Etter at fristen på 14 dager for eventuelle nabomerknader er over kan søknaden sendes kommunen.

Søknaden skal bestå av:

Søknaden må være underskrevet/signert av hjemmelshaver

Levering av søknaden

Søknaden kan leveres oss pr. post, ved oppmøte eller på e-post.

  • Postadresse: Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
  • Besøksadresse: Servicekontoret, Bruvollveien 4, AVERØY
  • E-postadresse: post@averoy.kommune.no

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring etter Plan- og bygningsloven er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan.

Oppmålingsforretningen kan gjennomføres når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Klage

Klagefristen er tre uker fra en mottar vedtaket om arealføring, matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen avhengig av hva som skal påklages. De som avgjørelsen har betydning for, kan klage. Det sender skriftlig klage til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen tas til følge.

Hva koster det?

Delingssaken faktureres etter gjeldende gebyrregulativ for  Byggesaksbehandling 
Oppmåling faktureres etter gjeldene gebyrregulativ for Kart og oppmåling

Gebyrregulativet finner du her