Offentlig ettersyn – Søknad om anleggsendring for lokalitet Leite

Det foreligger søknad fra Mowi Seawater Norway AS 921668236 om tillatelse til å endre anleggsplasseringen ved lokalitet 12870 Leite i Averøy. Det søkes om å flytte anlegget en burbredde (ca. 81 m) mot sør.

Årsaken er at nettselskapet Mellom AS har bedt om at akvakulturanlegget flyttes slik at det ikke blir liggende under kraftlinjen. Begrunnelsen er faren for fall av isklumper fra linjen dersom det skulle oppstå ising på linjen vinterstid.

Denne luftlinjen over Kvernesfjorden som i dag er på 66 kV skal i løpet av 2024 fornyes og samtidig oppgraders til 132 kV

Dokumenter i saken:

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
eller på e-post: post@averoy.kommune.no

Fristen for å komme med merknad er 02.08.23.