Tilkobling til kommunal vann- og avløpsledning

Før tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpsnett, må det søkes til kommunen

Dersom du skal bygge nytt, eller gjøre annet arbeid som berører vanntilførsel til / avløp fra eksisterende bygg, må dere søke om tilkobling. 

Du må få et godkjent foretak til å utarbeide søknaden. Den som skal utføre jobben må ha ADK-1 sertifikat. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Søknad om tilknytning offentlig vann-/avløpsanlegg

Alt arbeid på kommunale vann- og avløpsledninger skal utføres i tråd med VA-normen, kommunalteknisk VA norm for Averøy kommune

I Averøy kommune er det 1 kommunalt vannverk, Folland vannverk.

Det er i tillegg 3 private vannverk, Nordre Averøy Vannverk SA, Indre Averøy Vannverk SA og Hoel vassverk SA. Private vannverk.

I områder uten kommunal vannforsyning, må det etableres egen ordning for vannforsyning. Ta kontakt med det aktuelle vannverk.                                                                                       

Hva koster det?

Når bygningene knyttes til kommunal vann- og/eller avløpsledning må du betale et tilknytningsgebyr, og deretter årlige vann- og avløpsgebyr.

Tilknytningsgebyr:

  • Det utsendes faktura for tilknytningsgebyr når igangsettingstillatelse er gitt, se vann- og avløpsforskriftens §8-3. Tilknytningsgebyret utgjør et fast beløp for hver eiendom.

Årsgebyr: 

  • Årsgebyret begynner å løpe fra det tidspunkt midlertidig brukstillatelse kan gis, eller fra bygning tas i bruk. Årsgebyret er delt i et fastbeløp (abonnementsgebyr) og et forbruksgebyr (variabel del) per boenhet. 

Forbruksgebyret fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på bygningen. Stipulert forbruk beregnes ut fra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940. For fritidsbolig skal 50 % av totalt bruksareal beregnet etter NS-3940 legges til grunn.   

Faktisk målt vannforbruk (mengde vann inn=mengde avløp ut). Ta kontakt med Averøy kommune dersom vannmåler skal installeres i bygget.

Så snart eiendommen er tilkoblet kommunal vann- og/eller avløpsledning skal ansvarlig rørlegger/entreprenørfirma sende inn sluttdokumentasjon som omfatter situasjonskart som viser nøyaktig inntegnet plassering av anlegg og stikkledninger med påført ledningstype/kvalitet og dimensjon.

Forskrift for vann- og avløpsgebyr

Tekniske bestemmelser og leveringsvilkår for vann- og avløp

Gebyrregulativ vann- og avløp 2024