Situasjonsplan

Når du skal sende inn søknad om byggetiltak skal du legge med en situasjonsplan som viser hva du skal bygge, og hvor. Situasjonsplanen lager du på et situasjonskart som du henter ut selv, eller du kan bestille et forenklet situasjonskart hos kommunen. 

Situasjonsplanen skal utføres slik: 

 • Situasjonsplanen bør vanligvis være i målestokk 1:500
 • Situasjonskartets opprinnelige informasjon må ikke endres eller fjernes når du lager situasjonsplanen
 • Tegn med rette streker (bruk linjal) 
 • Dersom søknaden gjelder et nytt bygg eller tilbygg til eksisterende bygg, tegner du dette nøyaktig inn på riktig sted og i riktig målestokk. Påfør utvendige mål på det som skal bygges 
 • Påfør, i den grad det er relevant, opplysninger om tiltakets planlagte plassering og minste avstand til:
  - Nabogrenser
  - Nærliggende bygninger på egen eiendom og/eller naboeiendom
  - Midten av vei (senterlinje vei) 
  - Høyspentlinjer (luftstrekk, kabel) 
  - Vann- og avløpsledninger 
  - Eventuelt annet av betydning for saken 

Alle avstander måles fra yttervegg. 

Der det er relevant må situasjonsplanen også vise andre forhold som: 

 • Plassering og utforming av atkomst/avkjørsel 
 • Frisiktlinjer for utkjørsel på offentlig vei 
 • Veiens stigningsforhold inne på eiendommen 
 • Tilknytning til vann- og avløpsnettet 
 • Biloppstillingsplasser og eventuell snumulighet på egen eiendom 
 • Uteoppholdsareal 
 • Møneretning 
 • Nye kotelinjer i tillegg til eksisterende dersom tiltaket fører til endringer av terrenget 
 • Støttemurer, skjæringer og fyllinger i forbindelse med terrengopparbeidelse 

Gjelder søknaden endring av eksisterende bygg, markerer du hvilket bygg, eller hvilken del av bygget, søknaden gjelder. 

Forutsetter søknaden riving av bygg viser du hvilket bygg det gjelder med «skal rives» på det aktuelle bygget eller viser med farger eller skravur.

Vi gjør oppmerksom på at kommunens kart ikke fritar deg som tiltakshaver eller eventuelle ansvarlige foretak du engasjerer fra å gjøre seg kjent med terrengforholdene på stedet i forbindelse med prosjektering av terreng/høydeplassering. 

Her kan du bestille forenklet situasjonskart fra kommunen.