Må jeg søke?

Hovedregelen er at du må ha tillatelse fra kommunen for å føre opp, rive eller endre en bygning, konstruksjon eller et anlegg. 

Hva kan jeg bygge uten å søke? 

Det er mange forhold som avgjør om et tiltak er unntatt fra søknadsplikt. Det finnes flere veiledere hvor du kan undersøke om du må sende inn en byggesøknad, eller om du slipper å søke. Du finner disse her: 

Veiledning DiBK 

Veiledning eByggesøk 

Du trenger ikke søke om tiltaket dersom det du skal bygge er i samsvar med: 

  • Gjeldende arealplan for området, herunder planformål, utnyttelsesgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser eller krav til utforming 
  • Gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift eller forskrift om dokumentasjon av byggevarer 
  • Gjeldende bestemmelser i annet lovverk som granneloven, kulturminneloven, vegloven, arbeidsmiljøloven m.v.

Mange tiltak som ikke er søknadspliktig, kan være berørt av kommunale arealplaner. Disse gjelder foran bestemmelsene i loven om søknadsplikt. Det er derfor viktig at du som tiltakshaver kontrollerer hvilke regler som gjelder for din eiendom, for det er tiltakshaver som har ansvaret for at lover, forskrifter og andre bestemmelser blir fulgt. 

Har du satt opp en bygning som er unntatt søknadsplikt? Da må du huske å melde bygget inn til kommunen etter at du er ferdig, slik at vi får oppdatert våre kart. 

Før du begynner 

Før du begynner er det lurt å finne fram til hvilke regler som gjelder for din eiendom. Reglene følger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Planene gir deg blant annet svar på hva du har lov til å bygge, hvor du har lov til å bygge og hvor mye du har lov til å bygge. I tillegg må du følge de generelle reglene i plan- og bygningsloven. 

Vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner finner du kommunens kartløsning GeoInnsyn.

Her kan du få enkel brukerveiledning til å finne fram til reguleringsplaner i GeoInnsyn (PDF).   

NB! Lenkene mellom GeoInnsyn og vårt planregister er midlertidig brutt. Dersom det er oppslag i våre reguleringsplaner og/eller kommuneplaner dere søker så må dere gå direkte til vårt planarkiv på arealplaner.no

Ta kontakt med oss 

Byggereglene er omfattende, og det er mye å sette seg inn i. Har du andre spørsmål, eller ønsker et møte med en byggesaksbehandler, kan du ta kontakt med oss. 

Slik søker du på egen hånd 

En del mindre arbeider kan du selv søke om uten at du behøver å bruke fagfolk. Eksempler på mindre arbeider kan være oppføring av en bod, garasje, tilbygg eller terrasse. 

Det er et komplisert regelverk du må sette deg inn i før du søker. Er du usikker, kan det være lurt å rådføre deg med fagfolk underveis, eller leie inn fagfolk til å søke for deg. 

Tre typer tiltak 

Når du skal bygge noe eller gjøre endringer på din eiendom er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av tiltakets størrelse og plassering kan tiltaket være: 

  • Unntatt søknadsplikt 
  • Søknadspliktig, men du som tiltakshaver kan selv være ansvarlig for søknaden og byggearbeidene 
  • Søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak, eventuelt at tiltakshaver kan stå ansvarlig med personlig ansvarsrett som selvbygger 

Tiltak som er unntatt søknadsplikt følger av byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 4.

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver følger av SAK10 kapittel 3. 

Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger følger av SAK10 § 6-8. 

Søk med hjelp av fagfolk 

Enkelte tiltaket kan du ikke søke om selv, og du må søke ved hjelp av ansvarlig foretak. 

Om du må søke ved hjelp av ansvarlig foretak blir din rolle i byggesaken å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at et foretak står ansvarlig som søker, prosjekterende og utførende. Foretaket sender en erklæring om ansvarsrett til kommunen der de påtar seg ansvaret for byggesaken. Med erklæringen bekrefter foretaket at de har den nødvendige faglige kompetansen til å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte. 

På DiBK sine sider finner man liste over foretak med sentral godkjenning.