Tema- og sektorplaner

Her en oversikt over tema- og sektorplaner:

Oppvekstplan 2022 - 2025

Oppvekstplan 2022 - 2025 (PDF, 894 kB) ble vedtatt av kommunestyret 22. mars 2021. Planen evaluerer og beskriver dagens tjenestetilbud, utvikling og utfordringer og setter klare mål og tiltak (handlingsdel) for planperioden. Handlingsdelen blir fulgt opp gjennom kommunens økonomiplan.


Omsorgsplan

Omsorgsplan 2021 - 2026 (PDF, 2 MB) ble vedtatt av kommunestyret 22. mars 2021. Planen evaluerer og beskriver dagens tjenestetilbud, utvikling og utfordringer og setter klare mål og tiltak (handlingsdel) for planperioden. Handlingsdelen blir fulgt opp gjennom kommunens økonomiplan.

Tiltaksplan for psykisk utviklingshemmede 2022 - 2026 (PDF, 391 kB) er en underplan til omsorgsplanen.


Landbruksplan

Landbruksplan 2020 - 2025 (PDF, 3 MB) ble vedtatt av kommunestyret våren 2020. Handlingsdelen blir fulgt opp i kommunens økonomiplan.


Kulturminneplan 2019 - 2030

 Kulturminneplan for Averøy 2019 - 2030 (PDF, 7 MB) ble vedtatt av kommunestyret august 2019 og gir god oversikt over kulturminner og kulturmiljø i kommunen. Planens handlingsdel blir vurdert og realisert i kommunens økonomiplan.


Plan for habilitering og rehabilitering

Plan for habilitering og rehabilitering 2018 - 2021  (PDF, 847 kB)ble vedtatt av kommunestyret mars 2018. Planen beskriver medvirkning og tverrfaglig samarbeid for med brukeren i sentrum. Planen følges opp med individuelle planer for hver enkelt bruker.


Plan for psykisk helsearbeid

Plan for psykisk helsearbeid 2015 - 2020 ble vedtatt av kommunestyret 22.06.2015. Planen gir en beskrivelse av dagens tilbud og mål. Planen tar altså utgangpunkt i dagens situasjon, der målet er å gi et forsvarlig og tilfredsstillende tilbud, og samtidig gjøre et utviklingsarbeid innenfor gitte rammer.

Plandokumenter:
Plan for psykisk helsearbeid 2015 - 2020 (PDF, 410 kB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 199 kB)
 

Ruspolitisk handlingsplan

Ruspolitisk handlingsplan 2021 - 2024 ble vedtatt i kommunestyre 21.6.2021

Plandokumenter:
Ruspolitisk handlingsplan 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)
Bevillingsreglement 2020 - 2024 (PDF, 247 kB)


Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027 - Kristiansund kommune

Trafikksikkerhetsplan

Kommunal trafikksikkerhetsplan for periode 2023-2027 ble vedtatt av kommunestyret 05.09.2022 i sak KST 43/22. Planen skal være et viktig styringsverktøy for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

Plandokumenter:
Trafikksikkerhetsplan 2023-2027 (PDF, 5 MB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 755 kB) 
 

Energi og klimaplan

Energi og klimaplan for Averøy ble vedtatt av kommunestyre 22.02.2010

Plandokumenter:
Energi og klimaplan for Averøy (PDF, 797 kB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 33 kB)


Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020 ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2016. Denne planen er primært et verktøy for å styre utbygging av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftslivsanlegg.

Plandokumenter:
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020  (PDF, 4 MB)
Kommunestyrets vedtak med saksframlegg (PDF, 184 kB)