Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 07. juni 2020. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Alle som ønsker å gi høringsuttale (bedrifter, enkeltpersoner, bygdelag, lag og foreninger) inviteres til å gjøre dette innen 07. juni. Høringsuttale sendes til post@averoy.kommune.no

Stortinget har satt av ca. 406 millioner til bredbåndsutbygging i 2020. Målet med ordningen er å gi støtte til utbygging i områder som mangler grunnleggende bredbåndstilbud, og som det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Midlene er fordelt videre til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på den faktiske bredbåndsdekningen i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en ramme på 27 millioner.

Formannskapet har i møte kommet med forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, samt forliksrådsmedlemmer. Sakene skal endelig behandles i kommunestyret.

Averøy kommune kan nå tilby gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette i samarbeid med fem advokater fra advokatfirmaet Velund & Co. i Kristiansund.

Nordmøre Krisesenteret gir tilbud til personer som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. Krisesenterloven §2. Det omfatter et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen.
Senteret er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll.
Arbeidssted er Kristiansund. Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i Tempoveien 23.
Daglig leder vil ha arbeidstid på dagtid.

På trygg avstand ser planutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes at det blir byggestart for kommunens nye barneskole februar neste år. Prosjektleder Martin Ove Karlsen har en framdriftsplan som viser at skolen blir tatt i bruk ved skolestart høsten 2022, om ikke mye uforutsett oppstår.

Omsorgsboligene (boliger for personer med kognitiv svikt) i Ingeborg Strøms vei 7 har byttet navn til Ladevangen omsorgssenter. Dette gjør vi for å unngå forvekslinger for nødetatene og ved vareleveranser.

Folland vannverk spyler hovedledningsnettet i perioden 5. mai til og med 22. mai 2020, i hovedsak på natt.
 

Smittevernlege David Mård berømmer kommunens innbyggere for at Averøy er en av de seks kommunene i fylket som fortsatt ikke har påvist covid-19 smitte. Alle har gitt sitt bidrag til dette resultatet, sier han.

Mandag 20. april gjenåpner vi barnehagene. For å være i stand til å ivareta de omfattende smittevernreglene som er innført i forbindelse med koronaepidemien og gjenåpning, blir det i første omgang åpningstider fra kl. 8.00 - 15.00. 

Forbudet mot kultur- og idrettsarrangement som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, gjelder fram til 15. juni. Det betyr at det blir en alternativ 17. mai feiring, sier ordføreren, som avlyser borgertoget på Bruhagen, men lover digitale taler for dagen.