Koronapandemien - status og tiltak

I ferien er det økt mobilitet i befolkningen og kommuner som har hatt utbrudd den siste tiden opplever at det er stor økning i antall nærkontakter. Dette medfører et krevende smittesporingsarbeid for kommunene, som også har redusert kapasitet i ferietiden. Vi oppfordrer derfor våre innbyggere å begrense antall nærkontakter også i ferien.

Driftstilskudd til kulturarbeid 2021

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 10. april 2021.

Inngikk kontrakt om samspill for ny barneskole

- I dag kjenner jeg på en stor glede, sa ordføreren da hun i dag markerte kontraktsignering for videre arbeid og samspill for vår nye barneskole med Betonmast Røsand AS.  

Oppstart av arbeid med ny gebyrforskrift for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket

Averøy kommune starter arbeid med utarbeidelse av forskrift om kommunale gebyrer for saksbehandling, tilsyn og kontroll på områder der kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, etter forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13, 15 og 15 A og etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. 

Høring - ruspolitisk handlingsplan 2021 - 2024

Livsløpsutvalget vedtok 1.3.2021 å sende Ruspolitisk handlingsplan 2021 – 2024 ut på høring til berørte parter og brukere før endelig behandling i Averøy kommunestyre.

To smittetilfeller med mutert virus

Lørdag ble det meldt om at to personer fra Averøy har testet positivt på den muterte varianten, kategorisert som N501Y av covid-19 viruset. Vi venter på ytterligere klassifisering.

Søknad om barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.

Over sju millioner pluss

Averøy kommune har levert positive regnskapsresultater siden 2006 og den positive trenden fortsetter. Regnskapsresultatet for 2020 viser et overskudd på 7,34 millioner kroner. Netto driftsresultat var på hele 28,9 millioner kroner.

Stor snøskredfare!

Torsdag 18. februar ventes STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal.

Veidekke begjærer midlertidig forføyning i skolesaken

Planutvalget i Averøy kommune behandlet tirsdag 2. februar klagen fra Veidekke AS på kåring av Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for bygging av ny barneskole. Kommunen tok ikke klagen til følge og opprettholdt meddelelsen der Betonmast Røsand AS ble kåret til vinner. Torsdag forrige uke fikk Averøy kommune melding om at Veidekke via advokatfirmaet Wiersholm har sendt begjæring om midlertidig forføyning til Nordmøre tingrett.