Tidligstemming fra 1. juli

Fra 1. juli til 9. august vil det være mulig å avgi tidligstemme på servicekontoret (kommunehuset Bruhagen).

Koronavaksinering uke 25

Denne uken starter vi vaksineringen av de som er i aldersgruppen 64 - 55 år, sier kommunens vaksineansvarlig, ledende helsesykepleier Oddrun Hoset. 

Ekstraordinære kompensasjonsmidler 2021 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Asfalteringsarbeider i uke 24

I uke 24 blir det en del reasfalteringsarbeid i Bremsnesveien, Sandbuktveien. Naustvollhøgda og Futseterveien.

Varsel om oppstart av detaljregulering Industriområde Hasløy Sør

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for utvidelse av Industriområde Hasløy Sør gnr/bnr 85/39, 85/34 og 85/44. PlanID er 20210003

Høring – Mindre reguleringsendring for Markvikneset

Saken gjelder en mindre endring i bestemmelsene for reguleringsplanen for Markvikneset på Ekkilsøya. Endringene går ut på at det i bestemmelsene er tatt inn en presisering angående byggegrenser i planen.

Ny søknadsfrist for søknad om tilskudd til drenering og søknad om tilskudd til SMIL-tiltak

Averøy kommune har fått tildelt nye midler, og lyser derfor ut på nytt tilskudd til drenering og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

To ordninger for frivilligheten

I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Offentlig ettersyn - Søknad om tillatelse til landbasert akvakultur av settefisk og matfisk på ny lokalitet Smedvågen

Det foreligger søknad fra Averøy Industripark AS om tillatelse til landbasert akvakultur av settefisk og matfisk av laks, aure og regnbueaure på ny lokalitet Smedvågen i Averøy kommune.

Camilla hjelper i en vanskelig tid

Camilla Kvisvik (41) er kommunens kreftkoordinator, og er en viktig støtte til pasienter og pårørende i en vanskelig tid. Sammen med de øvrige i hjemmesykepleiens kreftteam koordinerer hun mellom spesialhelsetjenesten, fastlegene og de kommunale tjenestene.