Da der er midler igjen av årets bevilgninger til drenering og SMIL-tiltak etter at alle søknader er behandlet, lyser vi ut en ny søknadsomgang for disse tilskuddsordningene i 2020.

Kulturskolen ble i likhet med mange andre institusjoner stengt den 12. mars og i perioden som fulgte fikk alle elever tilbud om fjernundervisning. Både ansatte og elever taklet utfordringen på en god måte. Kulturskolen ble åpnet for eneundervisning og små grupper den 3. mai og fra 8. mai for billedkunst som har 10 elever. Nå slår vi et slag for kulturskolens tilbud, rolle for trivsel, kreativitet, livsglede og samfunnsrolle.

Torsdag 7. mai 2020 la regjeringen fram en plan for videre håndtering av covid-19 i Norge. Det er lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene. Tiltakene som er satt i verk har hatt god effekt. Derfor har regjeringen laget en plan for trinnvis gjenåpning av samfunnet fram mot sommeren.

Det er med glede vi kan ønske også elevene på 5. – 7. trinn velkommen tilbake på skolen. Dessverre er det slik at pga. smittevernstiltak på skoleskyssen kan bare ca. halvparten av setene på skolebussene benyttes.  Vi ber derfor foreldre som har mulighet til det om å skysse sine barn til skolen så langt det er mulig, sier fagsjef oppvekst Erik Næss.

- Først av alt gleder vi oss til å ønske våre elever velkommen tilbake til klasserommet. Vi skulle ønske at vi kunne startet opp for fullt for alle klassetrinn på mandag, men må forholde oss til kapasiteten på skoleskyss og smittevern, sier våre skoleledere og melder om en gradvis gjenåpning.

 

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 07. juni 2020. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Alle som ønsker å gi høringsuttale (bedrifter, enkeltpersoner, bygdelag, lag og foreninger) inviteres til å gjøre dette innen 07. juni. Høringsuttale sendes til post@averoy.kommune.no

Stortinget har satt av ca. 406 millioner til bredbåndsutbygging i 2020. Målet med ordningen er å gi støtte til utbygging i områder som mangler grunnleggende bredbåndstilbud, og som det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Midlene er fordelt videre til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på den faktiske bredbåndsdekningen i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en ramme på 27 millioner.

Formannskapet har i møte kommet med forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, samt forliksrådsmedlemmer. Sakene skal endelig behandles i kommunestyret.

Averøy kommune kan nå tilby gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette i samarbeid med fem advokater fra advokatfirmaet Velund & Co. i Kristiansund.

Nordmøre Krisesenteret gir tilbud til personer som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. Krisesenterloven §2. Det omfatter et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen.
Senteret er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll.
Arbeidssted er Kristiansund. Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i Tempoveien 23.
Daglig leder vil ha arbeidstid på dagtid.

På trygg avstand ser planutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes at det blir byggestart for kommunens nye barneskole februar neste år. Prosjektleder Martin Ove Karlsen har en framdriftsplan som viser at skolen blir tatt i bruk ved skolestart høsten 2022, om ikke mye uforutsett oppstår.