Koronavaksinering 19. april på kommunehuset

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

Digital hjelp

Strever du med å bruke digitale hjelpemidler? Du kan få hjelp av Simon Folland, som kommer til Averøy bibliotek mange onsdager fram mot sommeren.

Eiendomsskatt 2023

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 08.12.2022 å skrive ut eiendomsskatt for 2023 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Generell skattesats for 2023 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er fremdeles redusert med 30%.

Høring - forskrift om godtgjøring folkevalgte

Formannskapet vedtok i møte 19.4.2022 sak 21/22 å sende forskrift om godtgjøring til folkevalgte ut på høring. Høringsfristen er satt til 4. april.  

Søknad om barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.

Søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift.

Søke tilskudd til drenering

Det er mulig å søke på tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Søke støtte fra Averøy kraftfond

Stiftelsen Averøy Kraftfond har som formål å dele ut penger fra fondets midler til:  Lag og organisasjoner som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge i Averøy Kommune.

Foreldregruppe for barnehagebarn i private barnehager

Helsestasjonen inviterer til deltakelse i ICDP-gruppe. Dette er et gratis lavterskel tilbud som foreldre kan være med på om de har barn i barnehagealder. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte.  Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.