Ekstraordinære kompensasjonsmidler 2021 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Koronapandemien - status og tiltak

Averøy kommune har ingen kjente smittetilfeller og følger nasjonale regler. På grunn av smittesituasjonen i Norge for øvrig har regjeringen innført nye  nasjonale tiltak fra torsdag 25. mars.

Driftstilskudd til kulturarbeid 2021

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 10. april 2021.

Inngikk kontrakt om samspill for ny barneskole

- I dag kjenner jeg på en stor glede, sa ordføreren da hun i dag markerte kontraktsignering for videre arbeid og samspill for vår nye barneskole med Betonmast Røsand AS.  

Oppstart av arbeid med ny gebyrforskrift for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket

Averøy kommune starter arbeid med utarbeidelse av forskrift om kommunale gebyrer for saksbehandling, tilsyn og kontroll på områder der kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, etter forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13, 15 og 15 A og etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. 

Høring - ruspolitisk handlingsplan 2021 - 2024

Livsløpsutvalget vedtok 1.3.2021 å sende Ruspolitisk handlingsplan 2021 – 2024 ut på høring til berørte parter og brukere før endelig behandling i Averøy kommunestyre.

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 10.12.2020 å skrive ut eiendomsskatt for 2021 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Generell skattesats for 2021 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er redusert med 30%.

To smittetilfeller med mutert virus

Lørdag ble det meldt om at to personer fra Averøy har testet positivt på den muterte varianten, kategorisert som N501Y av covid-19 viruset. Vi venter på ytterligere klassifisering.

Søknad om barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.

Over sju millioner pluss

Averøy kommune har levert positive regnskapsresultater siden 2006 og den positive trenden fortsetter. Regnskapsresultatet for 2020 viser et overskudd på 7,34 millioner kroner. Netto driftsresultat var på hele 28,9 millioner kroner.