Priser og gebyrer

3 Elevkontingent kulturskole 2024

Hva koster det?

Ordinært undervisningstilbud i kulturskolen koster kr 3 320 pr. år. Musikklek for barn koster kr 1 900 pr. år.  Familier betaler maksimum kr 6 640 pr. år for barn under 18 år. (Tilsvarer 2 elevplasser på ordinært undervisningstilbud.) Familier betaler maksimum for 2 elevplasser for barn under 18 år.  Alle over 18 år betaler full kontingent. Den som sender inn søknaden, vil motta faktura. Faktura sendes ut pr. halvår.  Elevene må selv dekke utgifter til nødvendig notemateriell.  Elever ved maling og tegning må betale kr. 160 pr. halvår til materiell.

Hva betaler du for?

Enkeltelever skal minst ha 20 minutter undervisning pr. uke i 35 uker pr. skoleår. Elever som får undervisning i grupper, skal i utgangspunktet ha minst 30 minutter i 35 uker. Siden skoleåret har 38 uker betyr dette at det kan bli undervisningsfri noen dager i løpet av skoleåret. Det kan for eksempel være når læreren er pålagt andre arbeidsoppgaver (prosjekt, konserter etc.). Det vil alltid bli gitt beskjed på forhånd. Vi ber om at det gis beskjed til kulturskolen/lærer hvis eleven ikke kan møte til undervisning.

Hver elev får tilbud om minst to konserter/forestillinger/utstillinger hvert skoleår.

Billedkunst, dans og musikklek for barn har annen organisering. Elevene på billedkunst har 18 økter på 120 minutter per skoleår og i tillegg to utstillinger. Danseklassene har 35 undervisningsøkter og i tillegg to danseforestillinger. Musikklek for barn har 20 undervisningsøkter fra høstferie til påskeferie.

Undervisningen foregår ved kulturskolen. Store deler av korpsopplæring foregår rundt om på skolene i kommunen. I tillegg til vanlig timeundervisning, gjennomfører kulturskolen seminarer og prosjekter.

Mister en elev mer enn 3 undervisningstimer grunnet sykefravær hos lærer, vil det bli gitt reduksjon i kontingenten.

Betingelser for inn- og utmelding:

All inn- og utmelding skal skje gjennom vårt administrasjonssystem SpeedAdmin. SMS blir ikke godtatt som utmelding. Påloggingsside: https://NOAVEROY.speedadmin.dk/account/signin

Utmelding i skoleåret: Ved utmelding før 1. oktober betales det for den tid en har deltatt. Ved utmelding etter dette, betales halvårskontingent. For vårhalvåret er tilsvarende dato 1. mars. Ved manglende skriftlig utmelding faktureres full elevkontingent.

Kommunikasjon:

All skriftlig kommunikasjon med heimen skjer på epost til den epostadresse som heimen har oppgitt ved søknad til kulturskolen, eventuelt noe på SMS. Hvis noen skifter epostadresse eller mobilnummer er det viktig at vi blir informert. Dette endres av hver enkelt bruker i SpeedAdmin.