Priser og gebyrer

1 Satser barnehage 2024

Averøy kommunestyre vedtar følgende satser for foreldrebetaling i barnehager, kjøp av enkeltdager, betaling for kost og søskenmoderasjon for 2024

 

Betalingssatser barnehager 2024
Tilbud Pris per måned (pris fra august 2024) Kost per måned
5 dager 3000 (1500) 460
4 dager 2800 (1400) 375
3 dager 2250 (1125) 305
2 dager 1550 (775) 200
Enkeltdager inkludert kost 390 kroner per dag

Søskenmoderasjon gis med 30 % for 1. søsken og 100 % for 2. og flere søsken.

Regjeringen foreslår å redusere maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage. Fra 01.01.2023 var maksimalprisen for en heltidsplass 3 000 kr/mnd. Den reduseres i spredtbygde kommuner (AVERØY) ytterligere til 1 500 kr/mnd. fra 01.08.2024. Dette innebærer en halvering av maksimalprisen. Dermed foreslås satsene for foreldrebetaling pr. måned med en tilsvarende halvering for 2, 3 og 4 dagers oppholdstid fra 01.08.2024.

For opphold under 5 dager/uke kan barnehageeier selv fastsette betalingssatsene og eventuelt øke disse med mere enn forventet prisstigning. Vi har gjort tilpassinger til den nye maksimalprisen.

Kommunedirektøren foreslår at regjeringens foreslåtte maksimalpris følges opp av Averøy kommune, og at kommunestyret foretar en justering av de øvrige satsene slik det framgår av tabellen over.