Priser og gebyrer

11 Gebyrregulativ vann og avløp 2024

Gebyrsatser vann og avløp 2024

Vedtatt av Averøy kommunestyre 19.12.2024 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 19.06. 2019.   

 Alle satser inkluderer merverdiavgift.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:  

  1. Ny tilknytning av eiendom    
  2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.   
  3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.   
  4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.   

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.   

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt.

Abonnementsgebyr: Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal       fortrinnsvis dekke tjenestenes kapitalkostnader.   

Forbruksgebyr: Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert   forbruk beregnes ut ifra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940. For fritidsbolig skal 50 % av totalt bruksareal beregnet etter NS-3940 legges til grunn.   

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.   

Differensiert abonnementsgebyr:   

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:   

  1. Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet   
  2. Nærings- og kombinasjonseiendom (bedrifter, landbruk mv.), sprinkleranlegg: i kategorier avhengig av vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom   

Vannmåleravlesning:   

Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren.   

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.   

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag   

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Tilknytningsgebyr

Abonnementstype tilknytningsgebyr 

Gebyr vann 2024

Gebyr avløp 2024

Per eiendom  

15 000,-  

             15 000,-  

 

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)

Type abonnement

 Antall fastledd   

Gebyr vann 2024

 

Gebyr avløp 2024

Bolig- og fritidseiendommer  

1  

3 459,-

3 458,-

Kombinasjons og næringseiendom

 

 

 

Kategori 1 (0-300) m3  

1  

3 459,-

3 448,-

Kategori 2 (301-1.000) m3  

3  

10 377,-

10 344,-

Kategori 3 (1001-3.000) m3  

6  

20 754,-

20 688,-

Kategori 4 (3.001-6.000) m3  

12  

41 508,-

41 376,-

Kategori 5 (6.001-20.000) m3  

24  

62 256,-

82 752,-

Kategori 6 (20.001-50.000) m3  

50  

172 950,-

172 400,-

Kategori 7 (50.001-150.000) m3  

100  

345 900,-

344 800,-

Kategori 8 (150.001-500.000) m3  

150  

518 850,-

517 200,-

Forbruksgebyr etter type abonnement (kr/m3)

Type abonnement

Gebyr vann 2024 

Gebyr avløp 2024

Alle  

27,73  

24,28

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.     

Leie av vannmåler 

Vannmålerleie etter antall

Gebyr 2024

Per måler  

300,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler: 

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000, - per gang per eiendom.   

Gebyr for avstengning og gjenåpning av vannforsyningen:  

Dersom kommunen foretar avstengning eller gjenåpning: kr 2.000, - per gang per eiendom.