Priser og gebyrer

10 Gebyrsatser for selvkostområdene 2024

Gebyrsatser 2024 for selvkostområdene - vann, avløp, renovasjon, slamtømming, feiing og saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket

Averøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. 

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. 

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. 

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025. 

Gebyrsatser renovasjon

Renovasjonsgebyr husholdninger

  • Normalgebyr boligabonnement: kr 5 125, - inkludert mva. 
     

Renovasjon fritidshus 

  • Ordinært gebyr fritidsabonnement: kr 1.988, - inkludert mva. 
     

Satser gjelder for restavfall, glass og metall, papir og matavfall

Gebyrsatser for slamtømming

Type tjenesteGebyr 2024
Oppmøtepris

933,-

Tømming og behandling fra slamavskiller per m3

564,-

Tømming og behandling fra tett tank per m3

478,-

Tømming og behandling fra minirenseanlegg per m3

478,-

Satsene over er inkludert mva.

Gebyrsatser for feiing og tilsyn

Type tjenesterGebyr 2024
Feie- tilsynsgebyr bolig/andre bygg inkl. mva.

527,-

Gebyrer for saksbehandling tilsyn og kontroll forurensningsregelverket

Gebyrene er vedtatt i samsvar med lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket, Averøy kommune, Møre og Romsdal. Gebyrsatsene henviser til paragraf i denne forskriften.

Kapittel 2 - Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

 § 2-2. Gebyr for saksbehandling og kontroll ved søknad om godkjenning av tiltaksplan avhengig av størrelseGebyr 2024
Saksbehandlingsgebyr, inntil 500 m2, per tiltaksplan

5 900

Saksbehandlingsgebyr, over 500 m2, per tiltaksplan

11 800

Kapittel 3 - Gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann og gråvann

§ 3-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse etter type utslippGebyr 2024
Saksbehandlingsgebyr, under 50 pe, per søknad (behandles administrativt)

6 950,-

Endringstillatelse, under 50 pe, per søknad

6 950,-

Saksbehandlingsgebyr, gråvannsutslipp, per søknad

5 000,-

 

§ 3-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av sanitært avløpsvann og gråvannsanlegg etter type anleggGebyr 2024
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr for gråvannsanlegg per anlegg

650,-

Årlig tilsyns- og kontrollgebyr for øvrige anleggstyper per anlegg

550,-

Kapittel 4 - Gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

§ 4-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse etter type søknadGebyr 2024
Saksbehandlingsgebyr per søknad, over 50 pe

11 300,-

Endringstillatelse per søknad, over 50 pe

11 300,-

 

§ 4-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvannGebyr 2024
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr per anlegg

1 150,-

Kapittel 5 - Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller på slipp av oljeholdig avløpsvann

§ 5-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvannGebyr 2024
Saksbehandlingsgebyr per søknad

12 100,-

Endringstillatelse per søknad

12 100,-

 

§ 5-3. Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp eller på slipp av oljeholdig avløpsvannGebyr 2024
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr per anlegg

1 150,-

Kapittel 6 – Gebyr for saksbehandling og kontroll av fettholdig avløpsvann

§ 6-2. Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om påslipp av fettholdig avløpsvannGebyr 2024
Saksbehandlingsgebyr per søknad om påslipp eller utslipp

6 150,-

Endringstillatelse per søknad

6 150,-

 

§ 6-3. Årsgebyr for kontroll av fettavskillerGebyr 2024
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr per anlegg

950,-

Kap. 7 - Gebyr for tilsyn med forbudet mot fyring med mineralolje etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger (forskrift til forurensningsloven)

§ 7-2. Gebyr for tilsyn med forbud mot fyring med mineraloljeGebyr 2024
Tilsyns- og kontrollgebyr per anlegg

1 200,-

Gebyrer for saksbehandling, tilsyn og kontroll er fritatt mva.