Priser og gebyrer

7 Gebyrregulativ plansaker 2024

Gebyrregulativ for plansaker 2024
Punkt Type gebyr Sats 2024
1.0 Behandling ifm. oppstart av planprosess (jf. pbl § 12-8). Gebyr for behandling av planinitiativ og eventuelt behandling av planprogram beregnes etter regulativ som gjelder på et tidspunkt kommunen mottar planinitiativ og eventuelle forslag til planprogram. Gebyret faktureres til tiltakshaver etter gjennomføring av oppstartsmøte.
Behandling av planinitiativ og gjennomføring av oppstartsmøte (jf. pbl § 12-8). 16 870,-
Tillegg for behandling av planprogram (jf. pbl § 12-9). 10 170,-
2.0 Behandling av reguleringsplanforslag (jf. pbl § 12-10 og §12-11). Gebyret skal dekke kommunens utgifter ifm. behandling av reguleringsplanforslag etter igangsetting av planprosess eller evt. vedtak av planprogram og frem til avsluttende behandling i kommunestyre. Gebyr for behandling av forslag til reguleringsplan beregnes etter regulativ som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar komplett planforslag. Samlet behandlingsgebyr beregnes etter pkt. 2.1 - 2.4. 50 % av gebyrets størrelse faktureres til tiltakshaver etter gjennomføring av offentlig ettersyn. Resterende gebyr faktureres etter avsluttende behandling i kommunestyre.
2.1 Basisgebyr for behandling av reguleringsplanforslag 16 870,-
2.2 Arealgebyr etter planområdets areal:
Tillegg for hver påbegynt 1000 m2 inntil 15.000 m2: 2 565,-
Tillegg for hver påbegynt 1000 m2 over 15.000 m2: 355,-
2.3 Når planforslag åpner for fortetting av eksisterende eller etablering av ny bebyggelse i bolig-, fritidsbolig-, nærings- eller naustområder skal det betales tilleggsgebyr for ny bebyggelse. Tilleggsgebyret regnes ut fra maksimal tillatt bebygd areal (BYA) som er fastsatt i planen. Tilleggsgebyr for bebyggelse betales ikke dersom planforslag ikke blir vedtatt.
Tilleggsgebyr for bolig- og fritidsboligområder (per m2 BYA) 6,-
Tilleggsgebyr for naust- og industriområder/næringsområder (per m2 BYA) 4,-
2.4 Tilleggsgebyr for behandling av planforslag med konsekvensutredning. 23 570,-
3.0 Behandling av forslag til endring av reguleringsplan (jf. pbl § 12-14). Gebyr for behandling av forslag til endring av reguleringsplan beregnes etter regulativ som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar komplett forslag til endring av reguleringsplan. Samlet behandlingsgebyr beregnes etter pkt. 3.1 – 3.5. Gebyret skal faktureres tiltakshaver etter avsluttende behandling av forslag til endring av reguleringsplan.
3.1 Basisgebyr for behandling av forslag til endring av reguleringsplan: 28 660,-
3.2 Gebyr for endring av plankart: 5 840,-
3.3 Gebyr for endring av planbestemmelser: 5 840,-
3.4 Ved økning av planområdets areal – tas det tilleggsgebyr for hver påbegynt 100 m2: 260,-
4.0 Utgifter knyttet til kunngjøring av vedtak (igangsetting av planarbeid, høring og egengodkjenning) bekostes av forslagsstiller.
5.0 For arbeid som kommunen skal forestå etter plan‐ og bygningsloven og som ikke dekkes av de vedtatte satser kan det faktureres etter medgått tid. (kr 915,- pr. time). Ved bestilling av en manglende utredning for planforslag fra en ekstern konsulent, i tilfeller da kommunen mangler nødvendig kompetanse, bekostes arbeidet av forslagsstiller.
6.0 Kommunedirektør kan etter søknad redusere gebyr dersom gebyret anses å være urimelig i forhold til kommunens ressursbruk.