Priser og gebyrer

9 Gebyrsatser for saksbehandling etter plan- og bygningsloven 2024

 Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1 

Ikrafttredelse: 1. januar 2024 

Kapittel 1 – Alminnelige bestemmelser 

Gebyrer er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) § 33-1, og gjelder tiltak som behandles etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Dette omfatter byggesaksbehandling, deling av eiendom, dispensasjoner og ulovlighetsoppfølging. 

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i matrikkelen.

Gebyrets størrelse gjenspeiler de faktiske kostnader som saksbehandlingsarbeidet for de forskjellige sakstypene medfører.

Gebyret er bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal. 

Areal regnes etter NS 3940 (bruksareal), og skal samsvare med det bruksareal som registreres i Matrikkelen (det sentrale eiendomsregisteret).       

§ 1-1 Gebyret innbefatter 

Totalt gebyr innbefatter saksbehandling, administrasjonskostnader som er direkte eller indirekte knyttet til saken, ajourføring av kart og matrikkel og tilsyn. 

§ 1-2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

§ 1-3 Gebyrberegningstidspunkt

Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en komplett søknad. 

§ 1-4 Faktureringstidspunkt

Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres normalt fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved trinnvis behandling betales et ekstra gebyr per igangsettingstillatelse. 

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 

§ 1-5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den funksjonen som har størst areal.

§ 1-6 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

For prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse. 

§ 1-7 Avslag

Vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller ettrinnssøknad, blir belastet tiltakshaver med 50 % i forhold til fullt gebyr (basis- og arealgebyr). 

§ 1-8 Urimelige gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner (herunder gebyr til frivillige lag og organisasjoner), kan kommunedirektøren fastsette passende gebyr etter søknad.

§ 1-9 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr, kan påklages etter reglene i forvaltningsloven

§ 1-10 Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven

Når kommunen får merarbeid ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales etter medgått tid og satser i punkt 2.18 i regulativet. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand.

Ved pålegg etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr etter punkt 2.18 i regulativet.  

§ 1-11  Tilsyn 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker, og ca. 15 % av gebyret innkreves for å dekke kommunens kostnader til tilsyn.   

§ 1-12  Gebyr for sakkyndig bistand

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 33-1 og § 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kan det kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter, jfr. punkt 2.18 i tabellen.

§ 1-13  Gebyr for medgått tid

Behandling av søknader som medfører merarbeid som feltarbeid og kontorarbeid som ikke omfattes av gebyrregulativet, beregnes etter medgått tid og satser i punkt 2.18 i regulativet.    

§ 1-14  Tillegg for mangelfull søknad

Basisgebyret økes med 30 % i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad etter SAK10 § 5-4.

Dette gjelder blant annet merarbeid ved å innhente mangelfull dokumentasjon, behov for befaringer og møter.

§ 1-15  Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter

For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5, ilegges det et gebyr per myndighet etter punkt 2.18 i regulativet.

Kapittel 2 – Byggesaksbehandling 

2.1 Saksbehandlingsgebyr for boligbygg og fritidsboliger

For saksbehandling av boligbygg og fritidsbolig etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser etter type bygg og tiltaksklasse. Matrikkelkoder er beskrevet i parentes. 

I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal.

Type tiltak                                                                        Gebyr tiltaksklasse 1                        Gebyr tiltaksklasse 2      
Enebolig, enebolig med sokkel/hybel og våningshus (111, 112 og 113) 

16 050,-

 19 500,-

Tomannsbolig (121-124)

18 250,-

22 950,-

Rekke-, terrassehus, småhus med 3-4 boliger og store boligbygg (131, 133, 135, 136 og 140)

18 900,-

23 600,-

Boligbrakker og annen boligbygning (193 og 199) 

7 900,-

11 800,-

Tilbygg, påbygg og underbygging 

5 100,-

7 700,-

Hovedombygging og bruksendring 

9 800,-

13 000,-

Garasjer, uthus, naust og lignende (181 og 183)

6 850,-

9 100,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging av garasjer, uthus, naust og lignende      

2 450,-

4 500,-

 

Type tiltak                                                      Gebyr tiltaksklasse 1        Gebyr tiltaksklasse 2       Gebyr tiltaksklasse  3         
Terrassehus (135) 

23 600,-

30 700,-

41 200,-

Boligblokk/stort sammenbygd boligbygg (141-146) 

28 400,-

35 500,-

49 750,-

Bo- og servicesenter, studentboliger og andre bofellesskap (151, 152 og 159) 

23 600,-

29 500,-

35 500,-

Tilbygg, påbygg, garasjer, uthus, naust og lignende 

9 500,-

15 400,-

21 200,-

Hovedombygging og bruksendring 

17 700,-

23 600,-

35 500,-

 

Type byggGebyr tiltaksklasse 1Gebyr tiltaksklasse 2
Fritidsbolig under 50 kvadratmeter (161) 

6 950,-

11 300,-

Fritidsbolig over 50 kvadratmeter, seterhus, skogskoie og lignende (161, 171 og 172) 

11 300,-

16 100,-

Bruksendring, tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging av fritidsbolig

5 100,-

9 200,-

 

2.1.1 Saksbehandlingsgebyr andre tiltak på boligeiendom og fritidseiendom 

For saksbehandling av tiltak på bolig- og fritidseiendom etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser. 

Type tiltakGebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2
Fasadeendring/skifte av vinduer 

4 800,-

7 150,-

Støttemurer 

4 800,-

7 150,-

Innhenging, gjerde, støyskjerm og levegg 

2 450,-

3 800,-

Flytebrygger 

4 800,-

9 500,-

Graving, fylling og sprengning

2 550,-

3 800,-

Tekniske installasjoner som fyrkjel, våtrom, ventilasjon, slamavskiller og lignende 

4 800,-

7 150,-

Oppføring, riving og rehabilitering av skorstein

3 800,-

 

Basseng, brønn og dam 

4 800,-

9 500,-


2.2 Saksbehandlingsgebyr for industri- og lagerbygg 

For saksbehandling av industri- og lagerbygg etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser etter type bygg og tiltaksklasse. Matrikkelkoder er beskrevet i parentes. 
I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal.

Type tiltak Gebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Fabrikk- og verkstedbygning (211 og 212)

17 700,-

30 500,-

35 000,-

Bygning for renseanlegg, vannforsyning og lignende (214 og 216) 

14 200,-

22 000,-

29 100,-

Kraftstasjon (221)

15 600,-

23 600,-

28 400,-

Transformatorstasjon (223)

7 100,-

9 500,-

11 800,-

Lagerhall, kjøle- og fryselager, silo og annen lagerbygning (231, 232, 233 og 239)

11 800,-

17 700,-

22 000,-

Annen industribygning og energiforsyningsbygning (219 og 229)

13 200,-

26 600,-

28 700,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal 

7 100,-

11 800,-

16 600,-

Ombygging over 50 % av totalt areal til bygg som nevnt over (hovedombygging) 

11 800,-

14 200,-

20 000,-

 

Type tiltak Gebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Driftsbygninger for landbruk og fiske, veksthus, naust og redskapshus for fiske (241, 243-245) 

9 500,-

11 800,-

17 700,-

Andre bygninger for fiske, landbruk og fangst (248 og 249)

7 700,-

10 500,-

14 200,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal 

3 150,-

7 700,-

11 600,-

Ombygging over 50 % av totalt areal (hovedombygging)

6 250,-

9 000,-

9 000,-

2.3 Saksbehandlingsgebyr for kontor og forretningsbygg 

For saksbehandling av kontor- og forretningsbygg etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser etter type bygg og tiltaksklasse. Matrikkelkoder er beskrevet i parentes. 
I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal.

Type tiltak Gebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Kontorbygg, administrasjonsbygg og lignende (311-313 og 319)

23 600,-

30 500,-

36 000,-

Kjøpesenter, butikkbygning over 200 m2 og lignende (321, 322, 329 og 330) 

29 900,-

44 900,-

50 200,-

Annen kontor- og forretningsbygning, bensitasjon og butikk under 200 m2 (319, 322 og 323) 

  16 200,-

21 200,-

17 700,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal 

9 300,-

14 200,-

17 700,-

Ombygging over 50 % av totalt areal (hovedombygging) 

11 800,-

17 700,-

23 600,-


2.4 Saksbehandlingsgebyr for samferdsels- og kommunikasjonsbygg

For saksbehandling av samferdsels- og kommunikasjonsbygg etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser etter type bygg og tiltaksklasse. Matrikkelkoder er beskrevet i parentes. 
I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal.

Type tiltak Gebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Ekspedisjons- og terminalbygninger og lignende (411, 412, 415, 416 og 419)

20 000,-

24 800,-

24 800,-

Telekommunikasjonsbygninger (429) 

11 500,-

17 200,-

23 300,-

Parkeringshus, annen garasje-/hangarbygning og vei- og trafikktilsynsbygning (431, 439, 441 og 449) 

11 500,-

17 700,-

23 600,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal

9 500,-

14 200,-

18 800,-

Ombygging over 50 % av totalt areal (hovedombygging)

11 500,-

17 700,-

23 600,-


2.5 Saksbehandlingsgebyr for hotell- og restaurantbygg 

For saksbehandling av hotell- og restaurantbygg etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser etter type bygg og tiltaksklasse. Matrikkelkoder er beskrevet i parentes. 
I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal.

Type tiltak Gebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
 Hotell- og motellbygning, pensjonat, annen hotellbygning (511, 512, 519 og 521)

23 600,-

32 600,-

42 800,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal til tiltak som nevnt over 

11 500,-

17 700,-

22 700,-

Ombygging over 50 % av totalt areal til tiltak som nevnt over 

14 400,-

21 500,-

28 700,-

Vandrerhjem, camping-/utleiehytte og annen overnattingsbygning (522-524 og 529)

14 200,-

18 800,-

23 600,-

Restaurant- og kafébygning, kanting og sentralkjøkken (531 og 532)

11 500,-

17 700,-

26 000,-

Gatekjøkken, kiosk og annen restaurantbygning (533 og 539)

11 500,-

17 700,-

26 000,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalareal til tiltak som nevnt over

7 150,-

11 500,-

17 700,-

Ombygging over 50 % av totalt areal (hovedombygging) til tiltak som nevnt over 

11 500,-

14 200,-

21 100,-


2.6 Saksbehandlingsgebyr for kultur- og forskningsbygg 

For saksbehandling av kultur- og forskningsbygg etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser etter type bygg og tiltaksklasse. Matrikkelkoder er beskrevet i parentes. 
I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal.

Type tiltak Gebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Lekepark og barnehage /611 og 612)

11 600

17 400

22 800

Skole-/undervisningsbygg, museums- og bibliotekbygg (613-616, 619, 621, 623, 629, 641-643 og 649)

17 400

21 500

28 700

Idrettsbygg (651-655 og 659)

11 500

17 300

22 800

Kulturhus, kino, teater, samfunnshus og lignende (661, 662, 663 og 669)

14 400

17 300

22 800

Bygg for religiøs aktivitet, kyrkje, moské, gravkapell og lignende (671-675 og 679) 

14 800

21 500

28 700

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal 

7 050

11 500

14 400

Ombygging over 50 % av totalt areal (hovedombygging)  

10 200

14 400

18 300


2.7 Saksbehandlingsgebyr for helsebygning 

For saksbehandling av helsebygning etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser etter type bygg og tiltaksklasse. Matrikkelkoder er beskrevet i parentes. 
I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal. 

Type tiltak Gebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Sykehus (710 og 719)

43 700,-

71 500,-

100 200,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal sykehus 

14 300,-

21 500,-

28 700,-

Ombygging over 50% av totalt areal sykehus (hovedombygging)

28 400,-

42 900,-

57 000,-

Sykehjem, aldershjem, primærhelsebygning og lignende (721-723, 729, 731, 732 og 739)

21 400,-

28 700,-

35 800,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal av tiltak som nevnt over 

9 400,-

15 300,-

23 600,-

Ombygging over 50% av totalt areal (hovedombygging) til tiltak som nevnt over

14 300,-

21 400,-

28 800,-


2.8 Saksbehandlingsgebyr for fengsels- og beredskapsbygning 

For saksbehandling av fengsels- og beredskapsbygning etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser etter type bygg og tiltaksklasse. Matrikkelkoder er beskrevet i parentes. 
I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal.

Type tiltak Gebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Fengsel, beredskapsbygning, tilfluktsrom og lignende (819, 821-825 og 829)

21 300,-

28 300,-

35 400,-

Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging under 50 % av totalt areal 

9 500,-

14 300,-

23 600,-

Ombygging over 50 % av totalt areal (hovedombygging)

12 400,-

18 800,-

28 400,-

Monument og offentlig toalett (830 og 840)

8 400,-

9000,-

9 300,-


2.9 Saksbehandlingsgebyr for varige konstruksjoner og anlegg 

For saksbehandling av varige konstruksjoner og anlegg etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, benyttes følgende satser. 

Type tiltakGebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Vei, parkeringsplass, støyvoll, bro, molo, kaianlegg, VA-anlegg og lignende 

7 700,-

9 650,-

16 500,-

Tursti, gapahuk og andre fritidsanlegg

5 900,-

9 650,-

11 800,-


2.10 Saksbehandlingsgebyr for utstedelse av ferdigattest etter pbl. § 21-10

For saksbehandling og utstedelse av ferdigattest etter pbl. § 21-10 benyttes følgende satser. 

Type tiltakGebyr tiltaksklasse 1 Gebyr tiltaksklasse 2Gebyr tiltaksklasse 3 
Generelt gebyr for behandling av søknad og utstedelse av ferdigattest og midlertidig brukstillatelse 

2 450,-

3 550,-

4 700,-


2.11 Saksbehandlingsgebyr for dispensasjoner 

For saksbehandling av dispensasjon etter pbl. § 19-2 benyttes følgende satser. 
Ved flere dispensasjoner i samme sak, betales kun for en dispensasjon (høyeste sats). 
For dispensasjon fra planer og pbl. § 1-8 (første og andre gebyr i tabellen) betales halvt gebyr i saker som kan behandles uten politisk behandling eller ekstern høring, eller som avslås direkte uten at høring gjennomføres. 

Type dispensasjon Gebyr 
Dispensasjon fra planer (kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan)

21 650,-

Dispensasjon fra pbl. § 1-8 (forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag)

15 500,-

Bestemmelser i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift 

7 350,-

Kommunale vedtekter eller forskrifter 

7 350,-

Andre, herunder avstandskrav til offentlig vei (kommunal vei) jf. vegloven

4 800,-


2.11 Saksbehandlingsgebyr for unntak fra tekniske krav 

For saksbehandling av unntak fra tekniske krav etter pbl. § 31-4 benyttes følgende satser. 

Type unntakGebyr 
Unntak fra teknisk forskrift for eksisterende byggverk, jf. pbl. § 31-4 

7 150,-


2.12 Saksbehandlingsgebyr for endringssøknader 

For saksbehandling av endringssøknad benyttes følgende sats for basisgebyr.
Ved økt areal beregnes det basisgebyr og kr. 24 per m2 bruksareal. 
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging. 

Type tiltak Gebyr 
Basisgebyr endringssøknad 

3 600,-


2.13 Saksbehandlingsgebyr for riving 

For saksbehandling av rivingssøknad benyttes følgende satser. 

Type tiltakGebyr
Gebyr per bygning under 100 m2

5 800,-

Gebyr per bygning over 100 m2

8 200,-

2.14 Saksbehandlingsgebyr for andre tiltak 

For saksbehandling av andre tiltak etter punkt 2.2 til 2.9 benyttes følgende satser. 

Type tiltakGebyr 
Fasadeendring/skifte av vinduer

4 800,-

Skilt/reklame

6 900,-

Større skiltplan

9 500,-

Støttemurer, innhengning, gjerde, støyskjerm og lignende 

5 900,-

Tekniske installasjoner 

4 800,-

2.15 Saksbehandlingsgebyr for søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger 

For saksbehandling av personlig ansvarsrett som selvbygger benyttes følgende satser. Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.

Type tiltakGebyr 
Behandling av personlig ansvarsrett som selvbygger

1 900,-


2.16 Saksbehandlingsgebyr for tiltak som behandles etter pbl. § 20-4 

For saksbehandling av tiltak etter pbl. § 20-4 benyttes følgende satser. 
I tillegg til basisgebyr betales et arealtillegg. Arealtillegget er kr. 24,- per m2 bruksareal. For driftsbygninger i landbruket og for rene lagerbygninger er arealtillegget på kr 10,- per m2 bruksareal.

Type tiltak Gebyr 
§ 20-4 a) mindre tiltak på bebygd eiendom

5 100,-

§ 20-4 b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 

5 100,-

§ 20-4 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

5 100,-

§ 20-4 d) opprettelse av grunneiendom / se punkt. 2.17

 

§ 20-4 e) andre mindre tiltak

5 100,-

Ferdigattest i saker etter pbl. § 20-4 bokstav a, c og e 

1 870,-

For endringssøknader etter pbl. § 20-4 skal det betales halvt basisgebyr 

2 550,-


2.17 Saksbehandlingsgebyr ved søknad om opprettelse/endring av eiendom 

For saksbehandling om opprettelse/endring av eiendom etter pbl. § 20-1 m) benyttes følgende satser. 

Type tiltakGebyr 
Søknader i regulert område eller i samsvar med kommuneplanens arealdel, per eiendom 

5 900,-

Søknader i regulert område der grenser er fastsatt i reguleringsplan, per eiendom 

3 600,-

2.18 Diverse gebyr etter kapittel 1

Etter de alminnelige bestemmelser i kapittel 1 skal det benyttes følgende satser for gebyr. 

Type gebyr Gebyr 
§ 1-4 Igangsettingstillatelse 

5 700,-

§ 1-10 Minstegebyr ved pålegg etter plan- og bygningsloven

5 700,-

§ 1-12 Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkyndig bistand 

3 000,-

§ 1-13 Gebyr for medgått tid ved kontorarbeid: enkeltperson per time 

1 062,-

§ 1-13 Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: enkeltperson per time 

1 178,-

§ 1-15 Gebyr for innhenting av tillatelse, samtykke/uttalelse fra annen myndighet etter pbl. § 21-5

1 880,-