Årsberetning 2022

Averøy sykehjem

Sykehjemmet omfatter til sammen 54 plasser for heldøgns omsorg og pleie. Drift av plassene er underlagt hjemmel etter Lov om Helse- og omsorgstjenester. I tilknytning til oppholdet gis det tilbud om legetjenester, fysioterapitjeneste, sykepleiertjeneste og øvrig helsepersonell i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Sykehjemmet har 40 langtidsplasser, derav 8 plasser ved skjermet post for personer med demens sykdom. I tillegg driftes det 14 korttidsplasser med høyt helsefaglig fokus, med ansvar for rehabilitering, etterbehandling, avlasting- og observasjonsopphold. I 2022 hadde korttidsavdelingen 1573 liggedøgn fordelt på 43 utskrevne pasienter, som gir et gjennomsnitt på 36 liggedøgn. Antall liggedøgn på korttidsplasser i 2022 er redusert med 10 døgn i forhold til 2021.

I perioder med økt behov for plasser, benyttes det dobbeltrom ved korttidsavdelingen.

Kristin Halås, enhetsleder Averøy sykehjem - Klikk for stort bildeKristin Halås, enhetsleder Averøy sykehjem

I sykehjemmets indre liv, driftes det tjenester som legger vekt på faglig kvalitet, trivsel og trygghet for våre pasienter. Sykehjemmet praktiserer også Livsglede, der det er fokus på at hver enkelt pasient skal få gode måltider, og tilbud om jevnlige aktiviteter og frisk luft. Enheten har i tillegg etablert kontakt med frivillige, som stiller opp med underholdning og liv til glede for både pasienter og ansatte.

Dagsenter

Dagsenteret er administrativt underlagt sykehjemmet. Senteret gir tilbud om aktiviteter og sosialt samvær til ca. 37 eldre hjemmeboende med varierende antall dager pr uke. Fellesmåltider og transport til og fra tilbudet inngår i tjenesten. Målet er at brukerne skal komme ut av en isolert tilværelse og i større grad opprettholde mestring av ferdigheter. Tjenesten er et viktig trinn i omsorgstrappen og utsetter behov for tiltak som er mer kostnadskrevende. Tilbud om dagsenter er styrket for mennesker med demenssykdom. De ansatte ved dagsenteret er også en viktig ressurs for sykehjemmets aktivitetstilbud i samarbeid med avdelingene.

Antall brukere av dagsenteret har steget jevnt etter opphør av isolasjon vedr Covid i 2022.

Sentralkjøkken

Sentralkjøkkenet har ansvar for og leverer mat til sykehjemmet, hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger i kommunen. I 2022 produserte og leverte kjøkkenet totalt 38 654 middager.

Fellestjenester

Administrativt ansvar og støttefunksjoner ved Averøy sykehjem, består av enhetsleder, fagleder og merkantil ressurs. I tillegg har enheten eget vaskeri og 3 renholdere.

2022 

Rekruttering av personell fremstår som en stor utfordring på lik linje med en stor andel av resten av landets kommuner. Det er både tid- og ressurskrevende å ha riktig kompetanse og bemanning på plass til enhver tid. Dette stiller særlig store krav til riktig bruk av kompetanse i den tiden vi går inn i.

Økte priser på varer og tjenester ble også merkbart i 2022.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for enhver arbeidsplass. Enheten jobber kontinuerlig med å legge til rette for- og trygge de ansatte i deres jobbhverdag. Kompetanseheving, jevnlig kommunikasjon, personalmøter og et tett samarbeide på alle plan er viktige faktorer i dette arbeidet.

Budsjett og regnskap 2022

År

2022

Budsjett

48 781 446

Regnskap

50 119 481

Resultat

 -1 338 035

Årsverk

60,13