Årsberetning 2022

16 Helsestasjonen

Bemanningen har vært jordmor, barnefysioterapeut, helsesykepleiere, familieveileder, merkantil, helsestasjonslege

Helsestasjonen tilbyr:

2022 

 • Sykepleier i 100% begynte i januar på helsesykepleierutdanningen, deltid over 2 år. Vikar har delvis vært inne.
 • I 2022 ble det i alt 60 fødsler i Averøy. Jordmor opplevde at en stor andel av blivende foreldre hadde behov for tettere oppfølging, - flere ble også henvist Psykisk helse og psykolog.
 • Helsestasjon ble styrket med Familieveileder i 100% stilling fra august. Hun kom veldig fort i gang med kontakt mot familier og hadde i løpet av 4 måneder 24 familier, og 20 av dem ble fulgt opp over tid. Det viste seg at det var stort behov for hjelpen og noen av dem sammensatte saker. ICDP-gruppe med omsorgsgivere fra Ukraina startet opp (8 samlinger til sammen). Tverrfaglig samarbeid med ulike tjenester og faginstanser i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.
 • Barnefysioterapeut kom tilbake i 50% fra august. Det ble kjøpt fysioterapitjenester i Kristiansund da det ikke var mulig å få inn vikar.
 • Prosjektmidler førte til at helsesykepleier i 100% fast stilling ble ansatt fra oktober. Prosjektet går ut på å etablere et Psykisk helseteam for barn og unge i Averøy kommune. Det ble da opprettet en arbeidsgruppe bestående av Familieveileder, Helsesykepleier, Psykolog, Tildeling, Barnevern og ledende helsesykepleier for å sette opp en framdriftsplan for implementering av Psykisk helseteam for barn og unge. Helsesykepleier tar ICDP-veilederkurs.
 • Merkantilt arbeid på 25% ble i store deler av året fordelt på de andre i avdelingen da det ikke var vikar.
 • Koronaarbeidet med vaksinering og noe smittesporing/veiledning gikk ut over tilbudet i helsestasjon og skolehelsetjenesten også i starten av 2022, men ble etter hvert mye roligere. Men til høsten ble det igjen litt vaksinering.
 • Skolehelsetjenesten opplevde stor pågang og betydelig større behov for kontakt fra lærere, elever og foresatte enn tidligere år. Kanskje en sammenheng med åpningen av samfunnet etter korona-nedstengningen? Hele 2022 har vært krevende for helsesykepleierne på både barne- og ungdomsskole. Problematikken har dreid seg om for eksempel adferd, utagering, uro, språkbruk, utfordrende klassemiljø, skolevegring, spiseproblematikk, utfordringer i relasjoner. Mange flere familier enn vi trodde viste seg å streve økonomisk etter at det ble mulig å søke Kontantkassa og i forbindelse med at helsestasjon fikk i oppgave å dele ut gavekort før jul.
 • Flyktningarbeidet har bestått i å henvise til tuberkulosescreening eller sjekke at de har fått dette i mottak. Helsesamtaler har vært utført der de ikke har vært innom mottak. Vaksinestatus til barn ble registrert og barna er lagt inn i helsestasjonssystemet.
 • Fagprogrammet vårt ble digitalt. DigiHelsestasjon gjør det mulig for foresatte å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten, og de gravide med jordmor, på nett. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du får varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett. Tilsvarende løsninger på Helsenorge brukes også av fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester som pleie- og omsorgstjenesten.

Kvalitetsarbeid vi fokuserer på

 • å ivareta helsestasjonsfamiliene best mulig
 • å tilby tjenesten ut til familier og samarbeidsparter på en god måte
 • å være tilgjengelig for barnehager og skoler
 • å stille opp på møter i forhold til utfordringer i barnehage, skole
 • å prioritere «akutte» situasjoner
 • å justere oss inn på de utfordringene som oppstår
 • å ivareta det å være et lavterskeltilbud for barnefamiliene og samarbeidspartnere

Arbeidsmiljø

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø på helsestasjon og ivaretar hverandre så godt vi kan, - mye humor, det er god stemning og kjekt å komme på jobb

År

       2022

Budsjett

4 535 082

Regnskap

4 359 756

Resultat

175 326

Årsverk

5,65