Årsberetning 2022

19 Plan/teknisk

Enheten består av to avdelinger, plan og utvikling og tekniske tjenester. Disse er regnskapsmessig adskilte.

Martin Ove Karlsen - Klikk for stort bildeMartin Ove Karlsen

Plan- og utvikling

Avdelingen står for kommunens langsiktige og strategiske arealplanlegging i tillegg til saksbehandling og tjenesteproduksjon innen følgende områder:

 • Plan- og byggesak.
 • Kart- og oppmålingstjenester.
 • Skog- og landbruksforvaltning, herunder også konsesjonssaker.
 • Viltforvaltning og ettersøk på trafikkskadd storvilt.
 • Miljø- og forurensningssaker.

2022 – Begivenheter og utfordringer

 • Det har gjennom hele året vært stor aktivitet med stor pågang og stor saksgjennomstrømming, men aktivitetsnivået roet seg markant mot slutten av året i forhold til igangsetting av nye boliger. Dette påvirket også gebyrinntektene negativt.
 • I forhold til planarbeid ble to større reguleringsplaner for næring ferdigstilt, Kristvika Nord industriområde og næringsområde på Langbakken (Sigurd Folland). Kommunen arbeider med tre reguleringsplaner i egen regi, Bremsnes Sjøfront og to næringsområder på Kårvåg. Flere av disse planprosesser er forsinket i påvente av undersøkelser av fornminner. Det er i tillegg 5 pågående planprosesser etter private initiativ.
 • Kommunal trafikksikkerhetsplan ble ferdigstilt og godkjent.
 • Tjenestesamarbeidet med Hustadvika på landbruksområdet har fungert godt.
 • Etter at skogbruksplaner ble ferdigstilt i 2021 har uttak av tømmer økt vesentlig. Fra et uttak på 1 500 m3 i 2020 til 14 000 m2 2022.
 • Det ble registrert 129 viltpåkjørsler for året, hvorav 89 på rådyr, dette er en økning på 19 %og 11 %.
 • Vi mislyktes dessverre med rekruttering av ny byggesaksbehandler i 2022. Vi forsøker på nytt i 2023. Kapasiteten er anstrengt.
 • For byggesak har kompleksiteten i sakene økt. Det var i fjor økning i andel dispensasjonssaker og vesentlig økning for ulovlighetssaker. Det jobbes med 8 ulovlighetssaker og flere står i kø. Flere av disse er relativt grove med store terrenginngrep i områder som har vern i plan (kulturområde, landbruksareal og LNF).

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet på avdelingen oppleves som godt og inkluderende, men vi merker at stillingskutt og ubesatte stillinger utfordrer arbeidsmiljø og samarbeid.

Kvalitetsarbeid

Stort trykk på ordinære saker og en leder som jobber mest med realisering av ny barneskole på Kårvåg og øvrige prosjekter, har gjort at det gjennom året har vært for lite fokus på kvalitetsarbeid. Det ble etablert en intern arbeidsgruppe for internkontroll på plan/teknisk for å bedre dette.