Årsberetning 2022

15 Bo- og habilitering

Botjenesten yter tjenester til barn og voksne med funksjonshemming. Feltet er kjent for i hovedsak å yte tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. I 2022 er det bare en 1/3 av våre brukere som har diagnose innenfor det området, de øvrige har andre utfordringer som utløser tjenester etter helse – og omsorgstjenesteloven.

Botjenesten yter praktisk bistand i hjemmet, koordinerer IP (individuell plan), BPA funksjon, avlastning – og støttekontaktordning, tilrettelagt arbeid som f.eks. kantinedrift – og dagtilbud ved Bruvoll aktivitetssenter. Averøy kommune har en tildelingstjeneste som saksbehandler og fatter vedtak etter helse – og omsorgstjenesteloven, og det er Botjenesten som bistår den enkelte utfra vedtakene.

Carina Ellingvåg er enhetsleder ved Botjenesten i Averøy kommune

2022 

Året har preget av å arbeide på en best mulig måte for å ivareta tjenestemottakerne etter pandemien, å komme tilbake til en normal hverdag for den enkelte.

Det har i 2022 vært innflytting i boliger på Bruhagen Park hvor Botjenesten yter sine tjenester.

Kvalitetsarbeid

En god og riktig kompetanse hos de ansatte er viktig. Med å ha god tverrfaglig kompetanse vil det bidra med å lykkes og skape kvalitet i de tjenestene vi yter. For å kunne møte endringer i tjenestebehov, samt utvikle oss faglig gjennomføres disse tiltakene:

  • Gjennomføring av e – læringskurs (NHI) for å opprettholde og videreutvikle våre tjenester
  • Velferds -teknologiens ABC
  • Fagkurs i dokumentasjon og Journalføring
  • Utdanning / videreutdanning blant ansatte
  •  Smågrupper rundt den enkelte tjenestemottaker, for å sikre og videreutvikle tjenester
  •  Turnusarbeid (tilrettelegging og riktig personal på riktig sted)
  •  Gjennomføre medarbeidersamtaler
  •  Sykefraværsoppfølging
  •  Kvalitetsforbedringsarbeid ved bruk av Compilo
  •  Tar imot studenter, lærlinger og arbeidspraksis

Arbeidsmiljø

Botjenesten hadde også tilsyn fra arbeidstilsynet ved Kårvåg bofelleskap i 2022. Avvikene som ble påpekt ble raskt lukket i samarbeid med bedriftshelse tjenesten.

Ved oppstart av ny turnus så får personalet komme med ønsker og behov. Det blir tatt hensyn til «ønskene» så langt det lar seg gjøre.

Botjenesten har over år hatt et stabilt personale, men vi er inne i en periode hvor rekruttering og nytilsettinger vil stå sentralt.

 

År

2022

Budsjett

43 814 330

Regnskap

48 825 468

Resultat

-5 011 138

Årsverk

49,97