Årsberetning 2022

Utheim skole

2022

Utheim skole er en fulldelt barneskole med 141 elever fordelt på 1.- 7. trinn. Skolen skal gi et godt grunnskole– og skolefritidstilbud for barn i alderen 6-13 år som hovedsakelig bor på vestsiden av Averøya. Det er cirka 40 barn som er påmeldt i SFO og elever i 4. -7.klasse mottar tilbud om leksehjelp.

Inger Lise Smenes - Klikk for stort bildeInger Lise Smenes

Kvalitetsarbeid

Utheim skole opplever å ha et godt læringsmiljø, og arbeider målbevisst og kontinuerlig for at læring skal være tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og behov. Læring i et trygt og inkluderende læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling, og Utheim skole legger til rette for at elevene skal bli trygge, kreative og selvstendige. Skolen ønsker å skape engasjement og muligheter til aktiv elevdeltakelse og mestring.

Utheim skole fokuserer på psykososiale miljøfaktorer som støtter og bidrar til trivsel. Skolen arbeider målrettet for å opprettholde en skole med høy trivselsfaktor, og med tanke på å forebygge, avdekke og hindre mobbing. Resultat fra årlig elevundersøkelse viser at elevene ved Utheim skole trives godt og opplever god læringskultur med mestring og faglige utfordringer.

Utheim skole deltar i lærende nettverk sammen med skoler og barnehager i kommunen. Averøyskolen har valgt «Språk og skriv i et inkluderende fellesskap» som satsingsområde/læringsløype. Med utprøving i praksis og refleksjon i personalgruppa har ansatte ervervet kunnskap og inspirasjon til målrettet arbeid i klasserommet. Innlevering av mellomarbeid og lederoppdrag har synliggjort språklig samhandling og gitt bevisstgjøring om at språk skaper sammenhenger! Gjennom et 3-årig løp med samskaping, utviklingsarbeid og erfaringsdeling, bidrar vi mot overordnet mål og overskrift: «Sammen skaper vi fremtiden»!

Når det gjelder nasjonale prøver, er resultat litt i underkant av landsgjennomsnittet, og kartleggingsprøver på ulike trinn viser både utfordringer og god måloppnåelse.

Natur- og uterom gir mange muligheter som faglig og sosial læringsarena, og siden skolen ligger i nær tilknytning til både skog, mark og fjære, er det tilrettelagt for variert undervisning utendørs og i klasserommet. Uteskolen har i større grad blitt satt inn i en god fagkontekst, - fagplaner gir retning til innhold og åpner for læring som er utforskende, kreativ og morsom. Undervisning ute gir elevene mulighet til å delta aktivt og samtidig påvirke og bidra til en bærekraftig framtid.

Tverrfaglig praksis åpner opp for helhetlig tenkning, og ukeplaner for ulike trinn viser at Utheim skole er godt i gang med formidling som viser sammenhenger mellom ulike fag, handlinger og konsekvenser. Elevene utvikler kompetanse knyttet til aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, - nasjonalt og globalt. For å nevne noen tverrfaglige fellesprosjekt: «Bærekraftsmaskinene» som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, bærekraftig utvikling av livet i havet og matematikkens dag som gir utfordringer til alle elever.

Nevner også at 6.klasse er leseklasse i forbindelse til «Bokslukerprisen», og Averøy bibliotek og leseklassen har produsert boktipsfilmer av aktuelle bøker i antologien for Bokslukerprisen for neste skoleår.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet ved skolen kjennes godt og inkluderende. Det totale sykefraværet for 2022 er lavt, og medarbeidersamtaler viser at ansatte trives godt og opplever samhold. Gode relasjoner er etablert og utviklet, og skolen opplever at samarbeid gir styrke, utvikling og vekst. Utheim skole får ofte høre kommentarer fra besøkende om at her ble vi tatt godt imot og her er alle så blide og vennlige!!

En flott samspillsprosess i forbindelse med ny skole har gjennom året gitt godt innblikk i byggearbeidet og framdriftsprosess, - dette skaper eierforhold, forventning, begeistring og medbestemmelse!

Vi gleder oss til å flytte inn i ny skole – Kårvåg barneskole!

Budsjett og regnskap 2022

År2022
Budsjett17 200 500
Regnskap17 209 073
Resultat    -8 573
Årsverk  22,4