Årsberetning 2022

17 Kommunepsykolog

 • Plassert i kommunedirektørens stab. Deltar på stabsmøter og enkelte ledermøter der dette er hensiktsmessig. Bidrar i planarbeid og med videreutvikling av tjenester.
 • Jobber med voksne, barn og unge -og systemarbeid.
 • Tett samarbeid med psykisk helse for voksne og fagleder her.  Deltar på inntaksmøter, gir veiledning til ansatte og bidrar til fagutvikling. 
 • Jobber med pasientbehandling, hovedsakelig rettet mot milde til moderate psykiske lidelser. Hovedsakelig samtaleterapi til voksne som del av kognitivt team, men også ved Averøy ungdomsskole som del av skolehelsetjenesten.
 • Gir veiledning til ansatte ved psykisk helse og helsestasjon/skolehelsetjeneste ved behov. 
 • Bindeledd og losfunksjon internt og eksternt. Jobber særlig opp mot spesialisthelsetjenesten og familievernkontoret, men også andre samarbeidsparter som NAV, OT, Politi, prest, osv.
 • Fagansvarlig for interkommunalt psykososialt kriseteam sammen med psykolog fra Kristiansund.
Hektor Hovgaard er psykolog i Averøy kommune

Hovedlinjer for 2022

Jeg opplever generelt økende pågang av behov for psykisk helsetjenester hos barn, unge og voksne, og økt etterspørsel etter min kompetanse fra ulike hold.

Deltagelse i Barn og unges helsetjeneste har vært såpass tidkrevende, at jeg etter årets bidrag der har valgt å avslutte min rolle i prosjektgruppa. Dette for å få tid til å bidra inn i arbeidet med psykisk helseteam for barn og unge som er under utvikling, der jeg sitter i en prosjektgruppe.

Noen andre hovedpunkter for 2022:

 • Undertegnede har vært involvert i 70 nye pasientsaker for voksne i 2021 (og 90 pasientsaker totalt), samt 16 elevsaker ved ungdomsskolen. Dette er en markant økning for voksne, mens tallet på elever ved AUS jeg har fulgt opp er relativt stabilt. Det oppleves derimot som at det er blitt mer alvorlig og kompleks problematikk å følge opp ved AUS, med økt behov for systemarbeid og ansvarsgruppemøter. Eksempelvis følger jeg opp komplekse traumer, spiseforstyrrelser og elever med psykotiske symptomer i forkant av og/eller i samarbeid med BUP. Tett og god dialog med helsesykepleier på AUS, og utvidet dialog med BUP Kristiansund og BUP Molde i løpet av 2022.

Det er også økning av henvendelser fra jordmor, som melder om stadig flere gravide og barselkvinner med psykisk helse utfordringer.

 • Angående felles psykososialt kriseteam med Kristiansund: Vi har 2-3 samlinger per år for medlemmer i teamet, der vi gjennomgår og evaluerer utrykninger. Dialog med Leder og fagansvarlig psykolog i Kristiansund angående utvikling av teamet, kompetanseheving og evaluering av rutiner og prosedyrer. Jobber i 2023 videre med videreutvikling av prosedyrer og «Håndbok for kriseteamet».
 • Samarbeid med Averøy ungdomsskole rundt folkehelse og livsmestringsprogrammet Robust ungdom. Positive evalueringer fra elever og lærere på ungdomsskolen så langt, og fra miljøterapeuter som har hovedansvar for satsingen. Undertegnede har bidratt med foredrag om følelser for elevene.
 • Satsing på folkehelse og livsmestringsprogram «Robuste barn»: Har vært i dialog med Indre østfold kommune og prosjektledelse for Robuste barn, sammen med rektorer på barneskolene. Planlegger at Psykolog Anne Kristin Imens deltar på plandager til barneskolen i august 2023, og at det deretter startes opplegg på barneskolene fra høsten, etter modell fra «Robuste barn». Videre dialog med Rektorer på barneskolen når det gjelder prosessen.
 • Veiledning til ansatte ved Rask Psykisk helsehjelp i Hustadvika kommune er avsluttet, og vi har heller inngått et samarbeid med Hustadvika omkring kurs i bekymringsmestring, der fagleder Kristi Garte har videre dialog/ samarbeid med de ansatte ved RPH.

Utfordringer/ løsninger:

 • Jevnt stor pågang på individualsamtaler, og behov for å avgrense hvilke saker jeg går inn i. Samtidig stort trykk på henvendelser til psykisk helse for voksne, og behov for å avhjelpe dem noe. Bør likevel jobbe mer med veiledning, veiledet selvhjelp, ulike kurs og generelt jobbe mer på systemnivå, og mindre med individualoppfølging?
 • Behov for å jobbe mer og bedre med forebyggende tiltak og kompetanseheving inn i barneskoler og barnehager. ROBUST tiltak i barne- og ungdomsskole og satsing på foreldreveiledning/ ICDP/ COS P er i gang, og viktig med plan for videre satsing her, med klart ansvar og avsatte midler til videre satsing.
 • Psykisk helseteam for barn og unge kan medføre bedre oversikt og bredere kompetanse på kartlegging og behandling av ulike tilstander før de blir for store og komplekse. Vi er da avhengig av at teamet utvides i forhold til størrelsen vi har nå. Tilskuddsmidler kan medføre at vi får inn kompetent personell her. Det bør lages plan for videreføring av stillinger også etter at tilskuddsmidler tar slutt.

Arbeidsmiljø

Undertegnede opplever stor tillit fra ledelsen, og godt samarbeid med de aller fleste samarbeidspartnere. Det oppleves trygt og godt å jobbe i Averøy kommune.